Nowe obowiązki zamawiającego wynikające z ustawy – Prawo zamówień publicznych

///Nowe obowiązki zamawiającego wynikające z ustawy – Prawo zamówień publicznych

Nowe obowiązki zamawiającego wynikające z ustawy – Prawo zamówień publicznych

139,00  125,00 

Opis

Autor: Agata Hryc-Ląd, Agata Smerd
Wydawnictwo: C.H. Beck
Seria: Sektor publiczny w praktyce
Rok wydania: 2021
Oprawa: Miękka
Liczba stron: 146
Wymiary: 165×238 mm
Waga: 260 g
ISBN: 978-83-8235-548-2

Praktyczny przewodnik po nowym PZP dla jednostek zamawiających.
Poradnik zawiera szczegółową analizę przepisów ustawy pod kątem nowych obowiązków, które zostały nałożone na instytucje zamawiające ustawą z 11.9.2019 r. – Prawo zamówień publicznych, która obowiązuje od 1.1.2021 r.

Stanowi niezbędne kompendium wiedzy dla osób, które w swojej praktyce zawodowej realizują obowiązki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia oraz zawarciem umowy o udzielenie zamówienia publicznego. W przystępny i praktyczny sposób prezentuje istotę tych zmian.

Publikacja uwzględnia również zmiany wprowadzone do ustawy – Prawo zamówień publicznych ustawą z 27.11.2020 r. o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 2275).

Nowe regulacje ustawy – Prawo zamówień publicznych istotnie zmodyfikowały procedury udzielania zamówień publicznych, wprowadzając rozwiązania i zmiany, takie jak m.in.:

opracowanie analizy potrzeb i wymagań,
aktualizowanie planu postępowań o zamówienie publiczne,
składanie nowych oświadczeń,
zmiany w obrębie terminu związania ofertą oraz wadium,
zmiany dotyczące sesji otwarcia ofert.
Nowa ustawa wprowadziła również nowe obowiązki po stronie zamawiającego znacznie wykraczające poza sam proces udzielenia zamówienia, do których zaliczyć należy:

opracowanie raportu z realizacji zamówienia,
zamieszczenie ogłoszenia o wykonaniu umowy.
Główne zalety publikacji:

zawiera analizę przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych pod kątem nowych obowiązków, jakie zostały nałożone na instytucje zamawiające,
akcentuje najważniejsze kwestie, które wpływają na poprawność proceduralną udzielanych zamówień publicznych,
przytacza zachowujące aktualność poglądy i stanowiska, jak również tezy orzecznictwa,
dokonuje przeglądu nowych stanowisk zaprezentowanych przede wszystkim przez Urząd Zamówień Publicznych,
wychodzi naprzeciw nowym przepisom, starając się przełożyć ich stosowanie na praktykę,
ułatwia zrozumienie i praktyczne stosowanie w istotnym stopniu zupełnie nowych norm ustawy – Prawo zamówień publicznych,
ułatwia pracownikom ocenę prawidłowości podejmowanych czynności, związanych zarówno z przygotowaniem, jak i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Dzięki tej książce Czytelnik dowie się m.in.:

Jak nowe przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych zmieniły proces udzielania zamówień publicznych?
Na jakie nowe obowiązki zwrócić uwagę, analizując nowe regulacje i przygotowując się do ich stosowania?
Jak podejść do przygotowania planu postępowań o zamówienie publiczne i jakie nowe wymagania w tym zakresie wprowadza ustawodawca?
Jakie zmiany organizacyjne wprowadzić na etapie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia, w tym związane z opracowaniem analizy potrzeb i wymagań oraz szacowaniem wartości zamówienia?
Jak przebiega sesja otwarcia ofert elektronicznych i jakie kroki podjąć w przypadku awarii systemu?
W jakim zakresie osoby wykonujące zadania związane z przeprowadzeniem postępowania będą zobowiązane złożyć oświadczenia?
Czy w świetle nowych regulacji można dokonać wyboru oferty wykonawcy, który nie jest już związany ofertą?
Jakich informacji wymagają nowe formularze ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych?
Jak prawidłowo sporządzić protokół z postępowania?
Jak podejść do procesu ewaluacji umowy o zamówienie publiczne i jak wykorzystać wynikające z tego wnioski?