Rachunkowość zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji Zarys problematyki

/, Rachunkowość, Ubezpieczenia/Rachunkowość zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji Zarys problematyki

Rachunkowość zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji Zarys problematyki

49,00  44,00 

Opis

Autor:
Krzysztof Jonas
Wydawca: Difin
Oprawa: Miękka
Format: 16.0×23.0cm
Liczba stron: 172
Rok wydania: 2020
Język wydania: polski

W ostatnich latach sektor ubezpieczeń w Polsce podlega dynamicznym przemianom, co sprzyja wzrostowi zainteresowania zasadami funkcjonowania zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji również od strony rachunkowości. Specyfika rachunkowości tych jednostek wyraża się zarówno w odrębności aktów prawnych regulujących ją, specyfiki używanej terminologii, jak i sprawozdawczości finansowej. W zamyśle autora niniejsze opracowanie ma zapoznać czytelnika z wybranymi zagadnieniami z dziedziny rachunkowości zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji według obowiązujących obecnie przepisów. Prezentując rachunkowość tych jednostek autor starał się dokonać wyboru najistotniejszych zagadnień decydujących o specyfice rozwiązań zarówno od strony terminologicznej, jak i ewidencyjnej. W książce przybliżono również problematykę sprawozdawczości finansowej zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji. Oddając w ręce odbiorców niniejsze opracowanie autor żywi nadzieję, iż przyczyni się ono do pogłębienia wiedzy na temat rachunkowości jako dziedziny nauki, a szczególnie rachunkowości zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji.

Spis treści:

Wstęp

Wykład 1. O ubezpieczeniach, reasekuracji i podmiotach je oferujących

Część 1. Istota ubezpieczeń i ich klasyfikacja, pojęcie reasekuracji
Część 2. Zakład ubezpieczeń i zakład reasekuracji – podstawy funkcjonowania
ƒSpółka akcyjna
Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych i Towarzystwo
Reasekuracji Wzajemnej
Spółka europejska

Wykład 2. Ujęcie w rachunkowości działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

Część 1. Specyfika rachunkowości zakładu ubezpieczeń i zakładu reasekuracji
Część 2. Działalność ubezpieczeniowa i działalność reasekuracyjna – ujęcie bilansowe i wynikowe
Działalność ubezpieczeniowa i działalność reasekuracyjna – ujęcie bilansowe
Działalność ubezpieczeniowa i działalność reasekuracyjna – ujęcie wynikowe

Wykład 3. Działalność lokacyjna zakładu ubezpieczeń i zakładu reasekuracji – ujęcie rachunkowe

Część 1. Zasady prowadzenia działalności lokacyjnej
Część 2. Działalność lokacyjna – ujęcie bilansowe
Część 3. Działalność lokacyjna – ujęcie wynikowe
Część 4. Działalność lokacyjna – ujęcie w rachunku przepływów pieniężnych
Część 5. Działalność lokacyjna – ujęcie w informacji dodatkowej

Wykład 4. Pozostałe segmenty działalności zakładu ubezpieczeń i zakładu reasekuracji

Wykład 5. Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe jako narzędzie zabezpieczenia się zakładu ubezpieczeń i zakładu reasekuracji przed ryzykiem

Rezerwa składek
Rezerwa na ryzyka niewygasłe
Rezerwa na odszkodowania i świadczenia niewypłacone
Rezerwa na skapitalizowaną wartość rent
Rezerwa na wyrównanie szkodowości
Rezerwa ubezpieczeń na życie
Rezerwa ubezpieczeń na życie, jeżeli ryzyko ponosi ubezpieczający
Rezerwa na premie i rabaty dla ubezpieczonych
Rezerwa na zwrot składek dla członków
Pozostałe rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe

Wykład 6. Sprawozdawczość finansowa zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji

Część 1. Wprowadzenie
Część 2. Bilans
ƒAktywa zakładu ubezpieczeń i zakładu reasekuracji
ƒPasywa zakładu ubezpieczeń i zakładu reasekuracji
Część 3. Rachunek zysków i strat
ƒUstalanie wyniku finansowego zakładu ubezpieczeń i zakładu reasekuracji
ƒSprawozdanie
Część 4. Rachunek przepływów pieniężnych (Cash Flow)
Część 5. Zestawienie zmian w kapitale własnym
Część 6. Informacja dodatkowa
Część 7. Sprawozdanie z działalności jednostki
Część 8. Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej
Część 9. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej
Część 10. Badanie sprawozdania finansowego zakładu ubezpieczeń i zakładu reasekuracji

Wykład 7. Ocena sytuacji majątkowej i finansowej zakładu ubezpieczeń i zakładu reasekuracji

ƒAnaliza wstępna
ƒAnaliza wskaźnikowa
ƒWskaźniki charakteryzujące zyskowność działalności
ƒWskaźniki charakteryzujące poziom szkodowości
ƒWskaźniki charakteryzujące poziom kosztów działalności
ƒWskaźniki charakteryzujące efektywność wykorzystania środków majątkowych
Wskaźniki charakteryzujące płynność finansową i zdolność płatniczą
ƒWskaźniki charakteryzujące wypłacalność ubezpieczyciela i zabezpieczenie środków
ƒWskaźniki rynku kapitałowego
ƒWskaźniki charakteryzujące poziom korzystania z reasekuracji biernej

Wykład 8. Wymogi kapitałowe i konsekwencje niezgodności z nimi

ƒŚrodki własne
ƒKapitałowy Wymóg Wypłacalności
ƒMinimalny Wymóg Kapitałowy
ƒKonsekwencje niezgodności z KWW i MWK
ƒLikwidacja zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji

Bibliografia
Spis tabel
Załącznik