Ekonomia Prawo Marketing i reklama Biznes Matematyka Języki obce Wydawnictwo UTH
Strona główna Oferta Zamówienia specjalne Promocje Nowości Kontakt RegulaminWYSZUKIWARKA


 tytuł
autor
NEWSLETTER
TWÓJ KOSZYK


Produktów: 0
Wartość: 0,00 PLN
Twój koszyk


PANEL LOGOWANIAREJESTRACJA


Nie posiadasz jeszcze konta?
zarejestrujPROMOCJE/RABATY
PARTNERZY


Powrót


thumb_1368017748.jpg Dodaj recenzję
Dodaj do koszyka


Opis:

Ustawa z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych określa audyt wewnętrzny, jako działalność niezależną i obiektywną, której celem jest wspieranie kierownika jednostki w realizacji jej celów i zadań dzięki systematycznej ocenie efektywności i skuteczności kontroli zarządczej. Audyt zatem, oprócz czynności doradczych i wskazywania propozycji usprawnień, stał się narzędziem monitorowania i oceny funkcjonowania kontroli zarządczej. Jego przeprowadzenie wiąże się z szeregiem złożonych czynności i wymaga rozległej wiedzy – zarówno o ogólnych zasadach audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej, jak i o relacjach między nimi, a także o specyfice poszczególnych obszarów badań audytowych i związanych z nimi problemów w jednostkach sektora finansów publicznych. Aspekty te są zaprezentowane w niniejszej pracy, której:

- część I zawiera ogólną charakterystykę zasad audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej, w tym omówienie standardów audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej, szacowania ryzyka i stosowania technik przydatnych w planowaniu i realizowaniu zadań audytowych,

- część II została poświęcona podstawowym obszarom audytu: kontroli zarządczej, systemom informatycznym, organizacji kadr i wynagrodzeń, a także funduszom ze źródeł zagranicznych i zasadom audytu finansowego z uwzględnieniem specyficznych cech sprawozdawczości finansowej i budżetowej oraz ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę ich sporządzania. Zwraca się przy tym uwagę na problemy oceny mechanizmów kontroli zarządczej w tych obszarach.

Opracowanie jest adresowane do audytorów oraz przedstawicieli kierownictw jednostek korzystających z ustaleń audytu. Praca może być też przydatna osobom przygotowującym się do zawodu audytora, studentom specjalności obejmujących problematykę audytu, słuchaczom studiów podyplomowych i kursów z zakresu audytu wewnętrznego. W opracowaniu uwzględniono najnowsze regulacje obowiązujące w zakresie metod i celów audytu wewnętrznego, zgodne z ustawą o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009r., która weszła w życie od 1 stycznia 2010r.

 

Spis treści:

 
WSTĘP
 
Część I
Ogólne zasady audytu wewnętrznego w jednostkach i kontroli zarządczej sektora finansów publicznych
 
1. OGÓLNE ZAGADNIENIA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO
Halina Szymańska
 
   1.1. Istota audytu wewnętrznego
   1.2. Podmiotowy i przedmiotowy zakres audytu wewnętrznego
   1.3. Rodzaje audytu wewnętrznego
   1.4. Kryteria oceny stosowane na potrzeby audytu wewnętrznego
 
Warto zapamiętać
Literatura
 
2. KONTROLA ZARZĄDCZA W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
Teresa Kiziukiewicz, Halina Szymańska
 
   2.1. Istota kontroli zarządczej
   2.2. Elementy systemu kontroli zarządczej
   2.3. Funkcjonowanie kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych
   2.4. Relacje między kontrolą zarządczą i audytem wewnętrznym
 
Warto zapamiętać
Literatura
 
3. REGULACJE W ZAKRESIE AUDYTU WEWNĘTRZNEGO I KONTROLI ZARZĄDCZEJ
Waldemar Gos
 
   3.1. Standardy audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej
   3.2. Kodeks etyki audytora wewnętrznego
   3.3. Akty prawne w zakresie audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej w Polsce
   3.4. Polski system audytu wewnętrznego
 
Warto zapamiętać
Literatura
 
4. RYZYKO I JEGO ANALIZA NA POTRZEBY AUDYTU WEWNĘTRZNEGO I KONTROLI ZARZĄDCZEJ
Tomasz Kufel
 
   4.1. Istota i rodzaje ryzyka
   4.2. Identyfikacja czynników ryzyka
   4.3. Obszary ryzyka
   4.4. Kryteria oceny ryzyka
   4.5. Metody analizy ryzyka
 
Warto zapamiętać
Literatura
 
5. PLANOWANIE AUDYTU WEWNĘTRZNEGO A SYSTEM KONTROLI ZARZĄDCZEJ
Halina Szymańska
 
   5.1. Analiza potrzeb audytu
   5.2. Strategiczne planowanie audytu wewnętrznego
   5.3. Elementy rocznego planu audytu wewnętrznego
   5.4. Program zadania audytowego
 
Warto zapamiętać
Literatura
 
6. NARZĘDZIA I METODY STOSOWANE W BADANIACH AUDYTOWYCH I KONTROLNYCH
Teresa Kiziukiewicz
 
   6.1. Charakterystyka narzędzi i metod badawczych przydatnych w audycie i kontroli
   6.2. Narzędzia i metody badawcze przydatne na wstępnym etapie audytu
   6.3. Techniki audytu właściwego
   6.4. Wykorzystanie metod analitycznych na potrzeby audytu wewnętrznego i kontroli
 
Warto zapamiętać
Literatura
 
7. ZADANIE AUDYTOWE W ŚRODOWISKU KONTROLI ZARZĄDCZEJ
Bożena Nadolna
 
   7.1. Uwarunkowania wyboru zadania audytowego
   7.2. Procedury badania audytowego
   7.3. Dokumentacja audytu wewnętrznego
   7.4. Dokumentacja robocza zadania audytowego – studium przypadku
 
Warto zapamiętać
Literatura
 
8. SPRAWOZDAWCZOŚĆ W ZAKRESIE AUDYTU WEWNĘTRZNEGO I KONTROLI ZARZĄDCZEJ
Waldemar Gos
 
   8.1. Narada zamykająca
   8.2. Raport (sprawozdanie) z zadania audytowego
   8.3. Zalecenia z audytu wewnętrznego (mapa ryzyka)
   8.4. Sprawozdanie z wykonania rocznego planu audytu wewnętrznego
   8.5. Czynności sprawdzające wykonanie zaleceń z przeprowadzonego audytu wewnętrznego
   8.6. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
 
Warto zapamiętać
Literatura
 
9. ORGANIZACJA DZIAŁU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO
Halina Szymańska
 
   9.1. Komórka audytu wewnętrznego w strukturze organizacyjnej jednostki
   9.2. Organizacja pracy w komórce audytu wewnętrznego
   9.3. Wymagania kwalifi kacyjne wobec audytora wewnętrznego
   9.4. Obowiązki i uprawnienia audytora wewnętrznego
   9.5. Współpraca audytora wewnętrznego z otoczeniem wewnętrznym i zewnętrznym
 
Warto zapamiętać
Literatura
 
Część II
Wybrane obszary audytu wewnętrznego
 
10. SYSTEM KONTROLI ZARZĄDCZEJ JAKO SZCZEGÓLNY OBSZAR AUDYTU
Teresa Kiziukiewicz, Kazimierz Sawicki
 
   10.1. Rozpoznanie i wstępna ocena systemu kontroli zarządczej jednostki sektora fi nansów publicznych
   10.2. Audyt funkcjonowania systemu kontroli zarządczej – czynniki oddziałujące na skuteczność kontroli zarządczej
   10.3. Wykorzystanie informacji zawartych w kwestionariuszu samooceny do badania funkcjonowania kontroli zarządczej
 
Warto zapamiętać
Literatura
 
11. AUDYT ZARZĄDZANIA ZASOBAMI INFORMATYCZNYMI W WARUNKACH FUNKCJONOWANIA KONTROLI ZARZĄDCZEJ
Bożena Nadolna
 
   11.1. Istota audytu systemów informatycznych
   11.2. Procedury audytu zarządzania zasobami informatycznymi
   11.3. Narzędzia wspomagające audyt systemów informatycznych
   11.4. Bezpieczeństwo systemów informatycznych jako szczególny obszar audytu wewnętrznego
   11.5. Przykład realizacji zadania audytowego w zakresie bezpieczeństwa systemów informatycznych
   11.6. Wykorzystanie audytu wewnętrznego do oceny mechanizmów kontroli zarządczej w zakresie zarządzania zasobami informatycznymi
 
Warto zapamiętać
Literatura
 
12. AUDYT SYSTEMU KADR I WYNAGRODZEŃ
Halina Szymańska
 
   12.1. Wewnętrzne akty normatywne w zakresie kadr i wynagrodzeń
   12.2. Audyt rekrutacji i zatrudniania pracowników
   12.3. Akta osobowe i ich audyt
   12.4. Audyt czasu pracy
   12.5. Audyt systemu wynagrodzeń
 
Warto zapamiętać
Literatura
 
13. AUDYT PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH A KONTROLA ZARZĄDCZA
Bożena Nadolna
 
   13.1. Przedmiot i podmiot audytu projektów współfinansowanych ze środków zagranicznych
   13.2. Regulacje prawne dotyczące audytu funduszy unijnych
   13.3. Procedury audytu wewnętrznego zarządzania funduszami ze źródeł zagranicznych
   13.4. Przykładowe dokumenty robocze dla wybranych obszarów audytu funduszy ze źródeł zagranicznych
   13.5. Relacje między kontrolą zarządczą a audytem projektów
współfinansowanych ze źródeł zagranicznych
 
Warto zapamiętać
Literatura
 
14. AUDYT FINANSOWY W SYSTEMIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ
Kazimierz Sawicki
 
   14.1. Sprawozdania finansowe i budżetowe jako podstawa audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych
   14.2. Zasady audytu finansowego
   14.3. Audyt aktywów i pasywów
   14.4. Audyt wewnętrzny w zakresie rachunku zysków i strat
   14.5. Audyt zmian w funduszu jednostki
 
Warto zapamiętać
Literatura


RECENZJE NASZYCH KLIENTÓWNie ma jeszcze żadnych recenzji.
Polityka prywatności
KSIĘGARNIA AKADEMICKA EKONOMIK S.C. na bieżąco aktualizuje i modyfikuje informacje zawarte na stronach internetowych. Firma nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, aktualność oraz kompletność informacji przedstawionych na stronach portalu. Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian, w części lub całości serwisu, bez uprzedzenia. Ryzyko związane z wykorzystaniem informacji przedstawionych w serwisie ponosi osoba odwiedzająca serwis internetowy firmy KSIĘGARNIA AKADEMICKA EKONOMIK S.C. KSIĘGARNIA AKADEMICKA EKONOMIK S.C. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wyrządzonych szkód, będących rezultatem korzystania z serwisu. Wszelkie znaki towarowe wykorzystane w serwisie www.ksiegarnia-akademicka.pl są własnością innych firm, w serwisie www.ksiegarnia-akademicka.pl służą wyłącznie do celów promowania produktów, będących w ofercie firmy KSIĘGARNIA AKADEMICKA EKONOMIK S.C.