Ekonomia Prawo Marketing i reklama Biznes Matematyka Języki obce Wydawnictwo UTH
Strona główna Oferta Zamówienia specjalne Promocje Nowości Kontakt RegulaminWYSZUKIWARKA


 tytuł
autor
NEWSLETTER
TWÓJ KOSZYK


Produktów: 0
Wartość: 0,00 PLN
Twój koszyk


PANEL LOGOWANIAREJESTRACJA


Nie posiadasz jeszcze konta?
zarejestrujPROMOCJE/RABATY
PARTNERZY


Powrót


thumb_1330005674.jpg Dodaj recenzję
Dodaj do koszyka


Opis:

W publikacji Autorzy przedstawili w sposób syntetyczny i przystępny całokształt systemu administracji rządowej w Polsce, zaczynając od Rady Ministrów i prezesa Rady Ministrów, poprzez organy i urzędy centralne, aż po administrację terenową. Ta ostatnia, wciąż bardzo rozbudowana, obejmuje administrację niezespoloną oraz wojewodów i administrację zespoloną. Praca oparta jest na najnowszej literaturze przedmiotu oraz aktualnym stanie prawnym.

Podręcznik skierowany jest przede wszystkim do studentów prawa, administracji i politologii, a także pracowników administracji rządowej zamierzających się starać o uzyskanie statusu urzędnika służby cywilnej.

 

Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. Konstytucyjna zasada decentralizacji administracji publicznej a administracja rządowa

1.1. Administracja publiczna
1.2. Administracja rządowa i administracja samorządowa
1.3. Decentralizacja władzy publicznej
1.4. Administracja rządowa a zasada decentralizacji
   1.4.1. Ograniczenia zasady samodzielności wynikające z Konstytucji RP
   1.4.2. Ograniczenia zasady samodzielności wynikające jedynie z ustaw

Rozdział 2. Prezes Rady Ministrów

2.1. Kompetencje prezesa Rady Ministrów
2.2. Kierowanie pracami Rady Ministrów

Rozdział 3. Rada Ministrów

3.1. Pozycja ustrojowa Rady Ministrów
3.2. Skład Rady Ministrów
3.3. Zadania Rady Ministrów
3.4. Powoływanie i dymisja Rady Ministrów
   3.4.1. Procedura podstawowa tworzenia Rady Ministrów (art. 154 ust. 1 i ust. 2 Konstytucji)
   3.4.2. Pierwsza procedura rezerwowa (art. 154 ust. 3 Konstytucji)
   3.4.3. Druga procedura rezerwowa (art. 155 ust. 1 Konstytucji)
   3.4.4. Powoływanie rządu w drodze konstruktywnego wotum nieufności
3.5. Rada Ministrów – tryb funkcjonowania
3.6. Odpowiedzialność polityczna Rady Ministrów
   3.6.1. Solidarna odpowiedzialność Rady Ministrów
3.7. Odpowiedzialność konstytucyjna Rady Ministrów

Rozdział 4. Minister, ministerstwo

4.1. Formalna struktura Rady Ministrów
4.2. Ministrowie i ich aparat pomocniczy
4.3. Odpowiedzialność członków Rady Ministrów

Rozdział 5. Kierownicy urzędów centralnych, urzędy centralne

5.1. Centralna Komisja do spraw Stopni i Tytułów
5.2. Prezes Głównego Urzędu Statycznego
5.3. Polski Komitet Normalizacyjny
5.4. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
5.5. Prezes Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej
5.6. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
5.7. Rada do spraw Uchodźców
5.8. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa
5.9. Rzecznik Praw Pacjenta
5.10. Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz szef Agencji Wywiadu
5.11. Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego

Rozdział 6. Wojewoda, urząd wojewódzki

6.1. Pozycja ustrojowa wojewody
6.2. Zadania wojewody
   6.2.1. Wojewoda jako przedstawiciel Rady Ministrów w województwie
   6.2.2. Wojewoda jako zwierzchnik zespolonej administracji rządowej
   6.2.3. Wojewoda jako organ nadzoru nad samorządem terytorialnym
   6.2.4. Wojewoda jako reprezentant Skarbu Państwa
   6.2.5. Oddziaływanie wojewody na administrację niezespoloną
6.3. Stanowienie przez wojewodę aktów prawa miejscowego
6.4. Kontrola prowadzona przez wojewodę
6.5. Wojewoda jako organ administracji władczo kształtujący prawny status podmiotów administrowanych
6.6. Działanie wojewody w innych formach
6.7. Urząd wojewódzki

Rozdział 7. Administracja zespolona w województwie i powiecie

7.1. Zespolona administracja rządowa w województwie i powiecie – zagadnienia wstępne
7.2. Administracja zespolona w województwie
   7.2.1. Komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej
   7.2.2. Komendant wojewódzki Policji
   7.2.3. Wojewódzki inspektor inspekcji handlowej jako kierownik wojewódzkiej inspekcji handlowej
   7.2.4. Wojewódzki konserwator zabytków jako kierownik wojewódzkiego urzędu ochrony zabytków
   7.2.5. Kurator oświaty
   7.2.6. Wojewódzki inspektor jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych jako kierownik wojewódzkiego inspektoratu jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych
   7.2.7. Wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego jako kierownik inspekcji geodezyjnej i kartograficznej
   7.2.8. Wojewódzki inspektor ochrony środowiska jako kierownik wojewódzkiej inspekcji ochrony środowiska
   7.2.9. Wojewódzki inspektor farmaceutyczny jako kierownik wojewódzkiej inspekcji farmaceutycznej
   7.2.10. Wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego jako kierownik wojewódzkiego nadzoru budowlanego
   7.2.11. Wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa jako kierownik wojewódzkiej inspekcji ochrony roślin i nasiennictwa
   7.2.12. Wojewódzki lekarz weterynarii jako kierownik wojewódzkiej inspekcji weterynaryjnej
   7.2.13. Wojewódzki inspektor transportu drogowego jako kierownik wojewódzkiej inspekcji transportu drogowego
   7.2.14. Państwowy wojewódzki inspektor sanitarny
7.3. Administracja zespolona w powiecie
   7.3.1. Komendant powiatowy Policji
   7.3.2. Komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej
   7.3.3. Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego
   7.3.4. Państwowy powiatowy inspektor sanitarny

Rozdział 8. Administracja niezespolona

8.1. Uwagi wstępne
8.2. Organy administracji niezespolonej
   8.2.1. Dowódcy okręgów wojskowych, szefowie wojewódzkich sztabów wojskowych, wojskowi komendanci uzupełnień
   8.2.2. Dyrektorzy izb celnych i naczelnicy urzędów celnych
   8.2.3. Dyrektorzy izb skarbowych, naczelnicy urzędów skarbowych, dyrektorzy urzędów kontroli skarbowej
   8.2.4. Dyrektorzy okręgowych urzędów górniczych i specjalistycznych urzędów górniczych
   8.2.5. Dyrektorzy okręgowych urzędów miar i naczelnicy obwodowych urzędów miar
   8.2.6. Dyrektorzy okręgowych urzędów probierczych
   8.2.7. Dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej
   8.2.8. Dyrektorzy urzędów morskich
   8.2.9. Dyrektorzy urzędów statystycznych
   8.2.10. Dyrektorzy urzędów żeglugi śródlądowej
   8.2.11. Graniczni i powiatowi lekarze weterynarii
   8.2.12. Komendanci oddziałów Straży Granicznej, komendanci placówek i dywizjonów Straży Granicznej
   8.2.13. Okręgowi inspektorzy rybołówstwa morskiego
   8.2.14. Państwowi graniczni inspektorzy sanitarni
   8.2.15. Regionalni dyrektorzy ochrony środowiska

Rozdział 9. Administracja terenowa pozadziałowa

Bibliografia

 RECENZJE NASZYCH KLIENTÓWNie ma jeszcze żadnych recenzji.
Polityka prywatności
KSIĘGARNIA AKADEMICKA EKONOMIK S.C. na bieżąco aktualizuje i modyfikuje informacje zawarte na stronach internetowych. Firma nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, aktualność oraz kompletność informacji przedstawionych na stronach portalu. Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian, w części lub całości serwisu, bez uprzedzenia. Ryzyko związane z wykorzystaniem informacji przedstawionych w serwisie ponosi osoba odwiedzająca serwis internetowy firmy KSIĘGARNIA AKADEMICKA EKONOMIK S.C. KSIĘGARNIA AKADEMICKA EKONOMIK S.C. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wyrządzonych szkód, będących rezultatem korzystania z serwisu. Wszelkie znaki towarowe wykorzystane w serwisie www.ksiegarnia-akademicka.pl są własnością innych firm, w serwisie www.ksiegarnia-akademicka.pl służą wyłącznie do celów promowania produktów, będących w ofercie firmy KSIĘGARNIA AKADEMICKA EKONOMIK S.C.