Ekonomia Prawo Marketing i reklama Biznes Matematyka Języki obce Wydawnictwo UTH
Strona główna Oferta Zamówienia specjalne Promocje Nowości Kontakt RegulaminWYSZUKIWARKA


 tytuł
autor
NEWSLETTER
TWÓJ KOSZYK


Produktów: 0
Wartość: 0,00 PLN
Twój koszyk


PANEL LOGOWANIAREJESTRACJA


Nie posiadasz jeszcze konta?
zarejestrujPROMOCJE/RABATY
PARTNERZY


Powrót


thumb_1298647205.jpg Dodaj recenzję
Dodaj do koszyka


Opis:

Od lat bolączką polskiej gospodarki jest mała aktywność eksportowa polskich przedsiębiorstw. W warunkach światowego kryzysu finansowego i postępującego w ślad za nim kryzysu gospodarczego problem ten zyskuje dodatkowo na znaczeniu. Tę niekorzystną sytuację próbuje się zmienić na gruncie instytucjonalnym, czego wyrazem jest m.in. strategia proeksportowego rozwoju polskiej gospodarki, której celem jest stworzenie warunków do trwałego, długookresowego rozwoju polskiego eksportu. W myśl tejże strategii proponuje się zmianę dotychczas stosowanych instrumentów, przebudowę systemu instytucjonalno-organizacyjnego oraz działania rządu w takich obszarach, jak: kursy walutowe, potencjał eksportowy, konkurencyjność ofert czy też warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. W strategii wskazuje się także rynki, które stwarzają największe szanse ekspansji eksportowej. Oprócz jednolitego rynku europejskiego oraz amerykańskiego zwraca się uwagę na rynki krajów Europy Wschodniej, a zwłaszcza Rosji, Ukrainy i Białorusi. W grudniu 1991 r. prezydenci tych państw podpisali tzw. Układ Białowieski o rozpadzie ZSRR i powołaniu Wspólnoty Niepodległych Państw. W tym samym roku w strukturę WNP wstąpiły pozostałe dawne republiki sowieckie, oprócz republik bałtyckich i Gruzji, i został zawarły formalny układ o powołaniu WNP. W 1993 r. ugrupowanie to rozszerzyło się o Gruzję, ale po wojnie rosyjsko-gruzińskiej o Osetię Południową Gruzja oficjalnie wystąpiła ze Wspólnoty 18 sierpnia 2009 r. (weszła w życie uchwała podjęta rok wcześniej przez parlament gruziński). Niemniej jednak Gruzja pozostaje stroną 75 porozumień, m.in. dotyczących ruchu bezwizowego i wolnego handlu między państwami Wspólnoty, a władze Gruzji wyrażają gotowość do dalszego rozwijania współpracy z członkami WNP. Dlatego też Gruzja ze względu na kilkunastoletnie członkostwo w WNP oraz kierunek zagranicznych powiązań w polityce gospodarczej została uwzględniona w niniejszym opracowaniu.

Wspólnota jest słabo wewnętrznie zintegrowana, a dominującą w niej rolę - ze względu na potencjał gospodarczy i wpływy polityczne - należy przypisać Rosji. Te wpływy są szczególnie widoczne w grupie państw tworzących Euroazjatycką Wspólnotę Gospodarczą, opowiadających się za bliską współpracą z Rosją. Mówiąc zatem o barierach wzrostu aktywności polskich eksporterów na poszczególne rynki WNP, szczególną rolę należy przypisać polityce oraz gospodarce Rosji. Z jednej strony, od lat polsko-rosyjskie stosunki są nie najlepsze i przepełnione antagonizmami, znacznie utrudniającymi ożywienie handlowe między tymi krajami, a pośrednio między Polską a będącymi w sferze rosyjskich wpływów niektórymi krajami WNP. Z drugiej strony, światowy kryzys gospodarczy nie ominął Rosji, co jest widoczne w jej bilansie i strukturze handlu zagranicznego, a co może znaleźć także odzwierciedlenie w zmianie kierunków polityki gospodarczej i zagranicznej. Rosja i pozostali członkowie WNP mogą być atrakcyjnym rynkiem zbytu dla polskich produktów ze względu na jego rozmiar, niedobór wielu dóbr i usług (nawet niższego rzędu), a także położenie (bezpośrednie sąsiedztwo z Rosją, Białorusią i Ukrainą). W tych okolicznościach rozpoznanie szans i barier eksportowych na rynkach WNP jawi się ciekawym, a z pragmatycznego punku widzenia - ważnym problemem badawczym. Większość opracowań poświęconych tej problematyce koncentruje się na polityce zagranicznej Polski i członków WNP (zwłaszcza Rosji) oraz złych relacjach politycznych, które niekorzystnie oddziałują na rozwijanie współpracy gospodarczej. Jest to kluczowa bariera wzrostu polskiej aktywności eksportowej na rynku WNP. Warto jednak spojrzeć na państwa Wspólnoty nie tylko przez pryzmat przeszłości historycznej i nagromadzonych uprzedzeń. Ekspansją na rynek WNP interesuje się wiele przedsiębiorstw z wysoko gospodarczo rozwiniętych państw Europy Zachodniej - w przeszłości „antagonistycznych państw kapitalistycznych" - czy też z Chin, tj. z kraju, w którym w trakcie rewolucji kulturalnej ZSRR zostało oficjalnie uznane za największego wroga Chin (nie wspominając już o zbrojnych incydentach granicznych nad rzeką Ussuri). Warto zatem spojrzeć na szanse i bariery eksportowe polskich przedsiębiorstw nieco bardziej racjonalnie, dystansując się od polityki, a zajmując następującymi kwestiami: jak wejść na rynek WNP, z jakimi problemami mogą się na nim spotkać polscy eksporterzy, które z nich i w jaki sposób można ominąć, jaką rolę w zakresie aktywizacji eksportowej na rynek WNP może odegrać polityka państwa.

 

Spis treści

 

WSTĘP

1. WNP JAKO SPECYFICZNE MIEJSCE MIĘDZYNARODOWEJ EKSPANSJI PRZEDSIĘBIORSTW (Małgorzata Poniatowska-Jaksch)

1.1. Wymierne elementy zewnętrznego otoczenia ekonomicznego przedsiębiorstwa - spadek znaczenia czy przecenianie roli instytucji nieformalnych?

1.2. Produkt krajowy - wielkość, dynamika, struktura, rola handlu zagranicznego

1.3. Wiodąca rola Rosji

1.4. Wyrównywanie luki podażowej - import, BIZ

1.5. Konsekwencje światowego kryzysu gospodarczego - ubóstwo, nieuchronność zmian w polityce gospodarczej

Podsumowanie

Literatura

 

2. NIEFORMALNE UWARUNKOWANIA TRANSAKCJI EKSPORTOWYCH (Małgorzata Stawicka, Magdalena Sobańska-Cwalina)

2.1. Nieformalne uwarunkowania transakcji eksportowych w teorii otoczenia przedsiębiorstwa

2.2. Niska przejrzystość gospodarki jako bariera wzrostu wymiany handlowej

2.3. Kultura a kontakty biznesowe

Podsumowanie

Literatura

 

3. POLSKI EKSPORT NA RYNKI WNP - POZYCJA KONKURENCYJNA I PRZEWAGI KONKURENCYJNE KRAJU (Teresa Pakulska, Paweł Cwalina)

3.1. Międzynarodowa pozycja konkurencyjna - aspekty teoretyczne

3.2. Polski eksport na rynki WNP

3.3. Przewagi konkurencyjne handlu Polski z krajami WNP

Podsumowanie

Literatura

Aneks statystyczny - Wskaźniki RCA i Lafaya dla Polski na rynkach WNP.

 

4. INSTRUMENTY WSPIERANIA DZIAŁNOŚCI POLSKICH EKSPORTERÓW NA RYNKACH WNP (Mariusz Sagan)

4.1. Polityka proeksportowa - podstawowe założenia

4.2. Uwarunkowania polskiej polityki wspierania eksportu na rynki WNP

4.3. Instrumenty polskiej polityki proeksportowej w kontekście ekspansji krajowych przedsiębiorstw na rynki WNP

Podsumowanie

Literatura

 

5. STRATEGIE EKSPORTOWE POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW NA RYNKACH WNP - UWARUNKOWANIA MIKROEKONOMICZNE (Anna M. Zarzycka)

5.1. Strategie internacjonalizacji przedsiębiorstwa

5.2. Strategie eksportu a nowe podejście do internacjonalizacji

5.3. Uwarunkowania strategii eksportowych przedsiębiorstw w aspekcie nowego podejścia do umiędzynarodowienia

5.4. Ogólna charakterystyka strategii eksportu polskich przedsiębiorstw na rynki WNP.

5.5. Uwarunkowania mikroekonomiczne strategii polskich przedsiębiorstw na rynkach WNP

5.6. Działalność eksportowa firmy Smak na rynkach WNP - analiza przypadku

Podsumowanie

Literatura

 

6. FIRMY ZAGRANICZNE NA RYNKACH WSCHODNICH - PRZYKŁADY SUKCESÓW I PORAŻEK (Magdalena Sobańska-Cwalina)

6.1. Çalik Holding

6.2. Knauf

6.3. ATLAS

6.4. Newmont Mining

Podsumowanie

Literatura

 

ZAKOŃCZENIE

 

ANKES. PODSTAWOWE PARAMETRY SPOŁECZNO-EKONOMICZNE KRAJÓW WNP (Katarzyna Bentkowska, Katarzyna Gapska)RECENZJE NASZYCH KLIENTÓWNie ma jeszcze żadnych recenzji.
Polityka prywatności
KSIĘGARNIA AKADEMICKA EKONOMIK S.C. na bieżąco aktualizuje i modyfikuje informacje zawarte na stronach internetowych. Firma nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, aktualność oraz kompletność informacji przedstawionych na stronach portalu. Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian, w części lub całości serwisu, bez uprzedzenia. Ryzyko związane z wykorzystaniem informacji przedstawionych w serwisie ponosi osoba odwiedzająca serwis internetowy firmy KSIĘGARNIA AKADEMICKA EKONOMIK S.C. KSIĘGARNIA AKADEMICKA EKONOMIK S.C. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wyrządzonych szkód, będących rezultatem korzystania z serwisu. Wszelkie znaki towarowe wykorzystane w serwisie www.ksiegarnia-akademicka.pl są własnością innych firm, w serwisie www.ksiegarnia-akademicka.pl służą wyłącznie do celów promowania produktów, będących w ofercie firmy KSIĘGARNIA AKADEMICKA EKONOMIK S.C.