Ekonomia Prawo Marketing i reklama Biznes Matematyka Języki obce Wydawnictwo UTH
Strona główna Oferta Zamówienia specjalne Promocje Nowości Kontakt RegulaminWYSZUKIWARKA


 tytuł
autor
NEWSLETTER
TWÓJ KOSZYK


Produktów: 0
Wartość: 0,00 PLN
Twój koszyk


PANEL LOGOWANIAREJESTRACJA


Nie posiadasz jeszcze konta?
zarejestrujPROMOCJE/RABATY
PARTNERZY


Powrót


thumb_1362235595.jpg Dodaj recenzję
Dodaj do koszyka


Opis:

Obecne szóste wydanie książki stanowi efekt pracy stale rozszerzającego się grona pracowników Katedry Finansów i jej przyjaciół. Dynamika zjawisk gospodarczych powoduje, że niektóre myśli prezentowane w poprzednich wydaniach stały się nieaktualne. Autorzy uaktualnili książkę i dostosowali przedstawiane rozważania do realiów współczesnego życia gospodarczego i obowiązującego stanu prawnego. Ponadto rozszerzono problematykę o nowe zagadnienia, jak również zmieniono podejście do niektórych prezentowanych wcześniej treści. Dodano także nowy rozdział poruszający problematykę inwestowania społecznie odpowiedzialnego (Socially Responsible Investing). Autorzy w sposób przemyślany wykazali, że współczesne inwestowanie wcale nie musi być nieetyczne i może być oparte na relacjach oznaczających trwały związek zakładający istnienie zaufania, współpracy i wspólnoty interesów.

 

Spis treści
 
Wstęp
 
CZĘŚĆ I WPROWADZENIE DO FINANSÓW
 
Rozdział 1. Istota i funkcje finansów
 
   1.1. Określenie finansów
   1.2. Funkcje finansów
   1.3. Teorie finansów
 
Rozdział 2. Systematyka zjawisk finansowych
 
   2.1. Systematyka przedmiotowa (funkcjonalna)
   2.2. Systematyka podmiotowa
 
Rozdział 3. Finanse behawioralne a klasyczna teoria finansów
 
   3.1. Wprowadzenie do finansów behawioralnych
   3.2. Teoria oczekiwanej użyteczności J. von Neumanna i O. Morgensterna
      3.2.1. Aksjomatyzacja preferencji
   3.3. Rzeczywiste zachowanie się jednostek oraz podejmowanie decyzji w warunkach niepewności
      3.3.1. Anomalie w kształtowaniu się preferencji
         3.3.1.1. Efekt pewności
         3.3.1.2. Efekt odwrócenia
         3.3.1.3. Efekt izolacji
      3.3.2. Teoria perspektywy
         3.3.2.1. Funkcja wartości
         3.3.2.2. Funkcja wag prawdopodobieństwa
      3.3.3. Racjonalność ograniczona oraz heurystyki
   3.4. Efekt predyspozycji
      3.4.1. Interpretacja efektu predyspozycji
 
Rozdział 4. Kryzysy finansowe we współczesnym świecie
 
   4.1. Pojęcie kryzysu finansowego
   4.2. Wpływ globalizacji na rozprzestrzenianie się kryzysu
   4.3. Światowy kryzys finansowy wywołany załamaniem na amerykańskim rynku kredytów hipotecznych
      4.3.1. Kryzys na rynku amerykańskich kredytów subprime
      4.3.2. Skutki światowego kryzysu
      4.3.3. Wpływ światowego kryzysu na sytuację Polski
      4.3.4. Kryzys zadłużenia publicznego
      4.3.5. Behawioralne aspekty zachowania konsumentów i kredytodawców a kryzys subprime
 
CZĘŚĆ II UCZESTNICY RYNKU FINANSOWEGO
 
Rozdział 5. Finanse publiczne
 
   5.1. Sektor finansów publicznych
   5.2. Formy organizacyjne sektora finansów publicznych
      5.2.1. Jednostki budżetowe
      5.2.2. Jednostki gospodarki pozabudżetowej
      5.2.3. Fundusze celowe
      5.2.4. Agencje
      5.2.5. Pozostałe podmioty
   5.3. Wydatki publiczne
   5.4. Dochody publiczne
   5.5. Racjonalny system podatkowy. Podatki a sprawiedliwość społeczna
      5.5.1. Miejsce podatków w racjonalnym systemie dochodów publicznych
         5.5.1.1. Wybór między podatkami a opłatami
         5.5.1.2. Wybór między podatkami bezpośrednimi a pośrednimi
      5.5.2. Podatki a sprawiedliwość społeczna
         5.5.2.1. Sprawiedliwość społeczna a sprawiedliwość podatkowa
         5.5.2.2. Sprawiedliwość podatkowa a system podatkowy
         5.5.2.3. Podatki osobiste i rzeczowe
         5.5.2.4. Podatki pośrednie a sprawiedliwość rozkładu obciążeń podatkowych
         5.5.2.5. Podatek liniowy
         5.5.2.6. Ulgi podatkowe jako instrument realizacji polityki społecznej
         5.5.2.7. Specyfika opodatkowania rolnictwa
   5.6. Budżet państwa
      5.6.1. Zasady budżetowe
      5.6.2. Budżet państwa w Polsce
      5.6.3. Budżet zadaniowy – nowa koncepcja zarządzania finansami publicznymi w Polsce
   5.7. Finanse samorządu terytorialnego
      5.7.1. Przesłanki wyodrębnienia finansów samorządu terytorialnego
      5.7.2. Źródła finansowania zadań samorządu terytorialnego
      5.7.3. Dochody jednostek samorządu terytorialnego w Polsce
   5.8. Deficyt finansów publicznych
      5.8.1. Równowaga budżetowa i deficyt sektora finansów publicznych
      5.8.2. Przyczyny i skutki deficytu budżetowego i deficytu finansów publicznych
      5.8.3. Deficyt budżetowy w Polsce po 1989 r.
   5.9. Dług publiczny
      5.9.1. Pojęcie i rodzaje długu publicznego
      5.9.2. Wielkość długu publicznego i długu Skarbu Państwa
   5.10. Fiskalizm w Polsce na tle innych państw
      5.10.1. Redystrybucja PKB w Polsce i w innych krajach OECD. Skala redystrybucji w odniesieniu do wydatków sektora finansów publicznych
      5.10.2. Wydatki prawnie zdeterminowane (sztywne)
      5.10.3. Polska państwem opiekuńczym? Konsekwencje dla wzrostu gospodarczego i dobrobytu narodu
      5.10.4. Redystrybucja PKB przy uwzględnieniu dochodów podatkowych i parapodatkowych
      5.10.5. PKB per capita w Polsce na tle innych państw
      5.10.6. Zmiany podatków i parapodatków mające na celu ograniczanie szarej strefy
   5.11. Wpływ polityki fiskalnej na wybrane wskaźniki makroekonomiczne
      5.11.1. Wydatki państwa w podziale funkcyjnym
      5.11.2. Obciążenia fiskalne w Polsce na tle innych państw europejskich
      5.11.3. Złożona ocena wpływu instrumentów polityki fiskalnej na procesy gospodarcze
 
Rozdział 6. System ubezpieczeń społecznych
 
   6.1. Pracowniczy system ubezpieczeń społecznych
      6.1.1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych
      6.1.2. Finanse systemu ubezpieczeń społecznych
         6.1.2.1. Fundusz Ubezpieczeń Społecznych
         6.1.2.2. Fundusz Emerytur Pomostowych
         6.1.2.3. Fundusz Rezerwy Demograficznej
      6.1.3. Świadczenia z ubezpieczeń społecznych
      6.1.4. Otwarte fundusze emerytalne jako element II filaru systemu emerytalnego
      6.1.5. III filar systemu emerytalnego
   6.2. System ubezpieczeń społecznych rolników
      6.2.1. Organizacja Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
      6.2.2. Świadczenia z ubezpieczenia społecznego rolników
   6.3. Grupy zawodowe wyłączone z pracowniczego i rolniczego systemu ubezpieczeń społecznych
      6.3.1. Uposażenia sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku
      6.3.2. Emerytury i renty żołnierzy
      6.3.3. Emerytury i renty innych służb mundurowych
   6.4. Reforma emerytalna z 2012 roku
      6.4.1. Uzasadnienie wprowadzenia reformy
      6.4.2. Polska na tle innych krajów
      6.4.3. Opinie na temat reformy
 
Rozdział 7. Finanse systemu ochrony zdrowia
 
   7.1. Wprowadzenie
   7.2. Finansowanie systemu ochrony zdrowia w wybranych krajach
   7.3. Źródła finansowania systemu ochrony zdrowia w Polsce
      7.3.1. Ubezpieczeniowe finansowanie systemu ochrony zdrowia
         7.3.1.1. Kasy chorych
         7.3.1.2. Narodowy Fundusz Zdrowia
      7.3.2. Pozaubezpieczeniowe finansowanie systemu ochrony zdrowia
   7.4. Ocena polskich rozwiązań na tle doświadczeń światowych
 
Rozdział 8. Finanse ubezpieczeń gospodarczych
 
   8.1. Podstawowe zasady działalności ubezpieczeniowej
   8.2. Analiza otoczenia instytucjonalnego
   8.3. Klasyfikacja ubezpieczeń
   8.4. Gospodarka finansowa zakładów ubezpieczeń
      8.4.1. Przychody zakładu ubezpieczeń
      8.4.2. Koszty zakładu ubezpieczeń
      8.4.3. Podstawowe wymagania ustawowe w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej
 
Rozdział 9. Finanse Unii Europejskiej
 
   9.1. Unia Gospodarcza i Walutowa wybrane aspekty
      9.1.1. Przesłanki utworzenia Unii Gospodarczej i Walutowej
      9.1.2. Koncepcje budowy unii monetarnej do roku 1990
      9.1.3. Etapy budowania Unii Gospodarczej i Walutowej po roku 1990
      9.1.4. Perspektywa rozszerzenia strefy euro
   9.2. Budżet Unii Europejskiej
      9.2.1. Uwagi wstępne
      9.2.2. Dochody budżetu
      9.2.3. Wydatki budżetu
      9.2.4. Rozliczenia Polski z Unią Europejską
 
Rozdział 10. Bank centralny i banki komercyjne
 
   10.1. Zarys historii bankowości
   10.2. Zadania banku centralnego
   10.3. Banki komercyjne
   10.4. Instrumenty oddziaływania banku centralnego na rynek pieniężny
      10.4.1. Pośrednie instrumenty polityki pieniężnej
         10.4.1.1. Polityka rezerw obowiązkowych
         10.4.1.2. Operacje otwartego rynku
         10.4.1.3. Transakcje kredytowo-depozytowe
         10.4.2. Instrumenty bezpośrednie
         10.4.2.1. Kontrola udzielanych kredytów
         10.4.2.2. Kontrola poziomu stóp procentowych
         10.4.2.3. Oddziaływanie poprzez perswazję
   10.5. Operacje bankowe
   10.6. Lokaty międzybankowe
   10.7. Adekwatność kapitałowa banku – wybrane zagadnienia
      10.7.1. Ryzyko w działalności banku
      10.7.2. Umowa kapitałowa – Basel I
      10.7.3. Nowa umowa kapitałowa – Basel II
         10.7.3.1. Założenia Nowej Umowy Kapitałowej
         10.7.3.2. Wymogi kapitałowe
         10.7.3.3. Wpływ Nowej Umowy Kapitałowej na wymogi kapitałowe banków
         10.7.3.4. Konsekwencje dla klientów i banków
         10.7.4. Pakiet adekwatności Basel III
 
Rozdział 11. Finanse przedsiębiorstw
 
   11.1. Teoria trzech soczewek
      11.1.1. Wprowadzenie
      11.1.2. Gestia ekonomiczna
         11.1.2.1. Zysk operacyjny
         11.1.2.2. EBIT – earnings before interest and taxes
         11.1.2.3. Zysk netto
      11.1.3. Gestia finansowa – rachunek przepływów pieniężnych
      11.1.4. Gestia majątkowa
         11.1.4.1. Relacje między strukturą majątku i kapitałów. Kapitał obrotowy netto
   11.2. Mierniki oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw
      11.2.1. Wskaźniki rentowności
      11.2.2. Wskaźniki płynności
      11.2.3. Wskaźniki rotacji
      11.2.4. Wskaźniki wspomagania finansowego
 
Rozdział 12. Rynek kapitałowy
 
   12.1. Podstawowe pojęcia i podział rynku kapitałowego
   12.2. Cechy i funkcje rynku kapitałowego
   12.3. Instytucje rynku kapitałowego
   12.4. Instrumenty rynku kapitałowego
   12.5. Giełda papierów wartościowych
      12.5.1. Historia giełdy w Polsce
      12.5.2. Uregulowania prawne i organizacja Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
      12.5.3. Rozwój rynku akcji na GPW w Warszawie
         12.5.3.1. Liczba spółek notowanych na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych
         12.5.3.2. Kapitalizacja spółek giełdowych
         12.5.3.3. Obroty akcjami spółek notowanych na GPW w Warszawie
      12.5.4. Zmiany w indeksach rynku akcji na GPW w Warszawie
   12.6. Warunki kształtowania się rynku kapitałowego w Polsce
   12.7. Powiązania giełdy papierów wartościowych z gospodarką
   12.8. Zagrożenia i szanse dla rozwoju rynku kapitałowego w Polsce
   12.9. Efektywność rynku kapitałowego w kontekście finansów behawioralnych
      12.9.1. Efektywność rynku akcji
      12.9.2. Anomalie w kształtowaniu się kursów akcji
         12.9.2.1. Nadreaktywność i subreaktywność rynków kapitałowych
         12.9.2.2. Ujemne długoterminowe autokorelacje stóp zwrotu w przyszłości
         12.9.2.3. Zjawisko kontynuacji krótko- i średnioterminowych stóp zwrotu
      12.9.3. Strategia momentum N. Jegadeesha i S. Titmana
   12.10. Nadzór nad rynkiem finansowym
      12.10.1. Istota nadzoru
      12.10.2. Nadzór nad rynkiem finansowym w Polsce
      12.10.3. Europejski System Nadzoru Finansowego
 
Rozdział 13. Inwestowanie społecznie odpowiedzialne (SRI)
 
   13.1. Społeczna odpowiedzialność biznesu a odpowiedzialne inwestycje
      13.1.1. Definicja i główne zadania CSR
      13.1.2. Rozwój CSR
   13.2. Społeczna odpowiedzialność biznesu w praktyce
   13.3. Inwestowanie społecznie odpowiedzialne (SRI)
      13.3.1. Definicja SRI
      13.3.2. Historia SRI
      13.3.3. Zakres i charakterystyka inwestowania społecznie odpowiedzialnego
      13.3.4. Strategie SRI
   13.4. Rozwój SRI
      13.4.1. Rozwój SRI na świecie
      13.4.2. SRI w Polsce
   13.5. Inwestowanie nieetyczne
 
Bibliografia

 RECENZJE NASZYCH KLIENTÓWNie ma jeszcze żadnych recenzji.
Polityka prywatności
KSIĘGARNIA AKADEMICKA EKONOMIK S.C. na bieżąco aktualizuje i modyfikuje informacje zawarte na stronach internetowych. Firma nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, aktualność oraz kompletność informacji przedstawionych na stronach portalu. Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian, w części lub całości serwisu, bez uprzedzenia. Ryzyko związane z wykorzystaniem informacji przedstawionych w serwisie ponosi osoba odwiedzająca serwis internetowy firmy KSIĘGARNIA AKADEMICKA EKONOMIK S.C. KSIĘGARNIA AKADEMICKA EKONOMIK S.C. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wyrządzonych szkód, będących rezultatem korzystania z serwisu. Wszelkie znaki towarowe wykorzystane w serwisie www.ksiegarnia-akademicka.pl są własnością innych firm, w serwisie www.ksiegarnia-akademicka.pl służą wyłącznie do celów promowania produktów, będących w ofercie firmy KSIĘGARNIA AKADEMICKA EKONOMIK S.C.