Wydawanie decyzji interpretacyjnych przedsiębiorcom przez ZUS

/, Podatki i prawo podatkowe, Prawo, Prawo pracy, Ubezpieczenia/Wydawanie decyzji interpretacyjnych przedsiębiorcom przez ZUS

Wydawanie decyzji interpretacyjnych przedsiębiorcom przez ZUS

79,00  71,00 

Opis

Tomasz Brzezicki, Monika Noga, Jacek Wantoch-Rekowski
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Rok publikacji: 2020
Wydanie: 1
Liczba stron: 260
Seria: Poradniki kadrowe
Rodzaj: Poradnik
Okładka: miękka
Format: A5

W polskim porządku prawnym funkcjonują regulacje umożliwiające uzyskanie oficjalnej interpretacji obowiązujących przepisów prawnych w odniesieniu do konkretnej sytuacji, wskazanej przez uprawniony podmiot.

Książka koncentruje się na instytucji urzędowej interpretacji wydawanej przez ZUS, z zakresu problematyki ubezpieczeń społecznych, w szczególności składek na ubezpieczenia społeczne. Uzyskanie takiej interpretacji może być kluczowe dla działalności danego przedsiębiorcy. Pozwala bowiem przewidzieć przyszłe decyzje organu administracji publicznej w kwestii nakładanych obowiązków daninowych.

Publikacja daje wskazówki dotyczące uzyskania tej interpretacji; określa, jaki podmiot jest uprawniony do ubiegania się o nią, jak wyglądają wymogi formalne, opłaty, oraz w jakim terminie należy spodziewać się wydania interpretacji. Książka zainteresuje również księgowych, doradców podatkowych oraz prawników na co dzień mających styczność z tą tematyką.

Wykaz skrótów | str. 13

Wstęp | str. 15

Część I
PROBLEMATYKA TEORETYCZNOPRAWNA

Rozdział I
Zagadnienia wprowadzające | str. 21
1. Geneza i podstawa prawna interpretacji przepisów składkowych | str. 21
2. Zasady związane z możliwością uzyskania interpretacji przepisów składkowych | str. 26
2.1. Wprowadzenie | str. 26
2.2. Zasada prostoty (braku formalizmu) | str. 27
2.3. Zasada taniości | str. 29
2.4. Zasada szybkości | str. 30
2.5. Zasada ochrony | str. 31
2.6. Zasada stabilności | str. 33
2.7. Zasada jawności | str. 34
2.8. Zasada mocy wiążącej utrwalonej praktyki interpretacyjnej | str. 36

Rozdział II
Podmioty uprawnione do uzyskania interpretacji przepisów składkowych | str. 37
1. Przedsiębiorca jako podmiot uprawniony | str. 37
2. Przedsiębiorca a płatnik składek na ubezpieczenia społeczne | str. 43
3. Strona podmiotowa a zasada równości wobec prawa | str. 45

Rozdział III
Zakład Ubezpieczeń Społecznych jako podmiot wydający interpretację | str. 49
1. Zakład jako organ administracji publicznej | str. 49
2. Jednostki organizacyjne Zakładu wydające interpretację | str. 51

Rozdział IV
Zakres i wymogi formalne wniosku | str. 55
1. Zakres wniosku | str. 55
2. Wymogi formalne wniosku o wydanie interpretacji składkowej | str. 59
3. Zakres żądania | str. 59
4. Oznaczenie przedsiębiorcy | str. 63
5. Adres | str. 64
6. Podpis | str. 65
7. Złożenie wniosku o interpretację składkową przez pełnomocnika | str. 67
8. Sposób złożenia wniosku o wydanie interpretacji składkowej | str. 70
9. Wymogi fiskalne | str. 71
10. Wysokość opłaty za wydanie interpretacji | str. 73
11. Termin wniesienia opłaty | str. 76
12. Zwrot opłaty | str. 76

Rozdział V
Rozstrzygnięcia w sprawie interpretacji | str. 79
1. Decyzje w sprawie wydania interpretacji indywidualnej | str. 79
2. Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie interpretacji indywidualnej | str. 84
3. Postanowienia w sprawie wydawania interpretacji indywidualnej | str. 85

Rozdział VI
Termin wydania i wejście do obrotu prawnego interpretacji składkowej | str. 91

Rozdział VII
Zaskarżenie rozstrzygnięć w sprawie interpretacji | str. 97

Rozdział VIII
Wyeliminowanie interpretacji z obrotu prawnego | str. 103
1. Trwałość decyzji interpretacyjnej | str. 103
2. Wznowienie postępowania administracyjnego na podstawie Kodeksu postępowania administracyjnego | str. 105
3. Wznowienie postępowania zakończonego orzeczeniem sądu w trybie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego | str. 108

Część II
WYBRANE ZAGADNIENIA EMPIRYCZNE W ŚWIETLE INTERPRETACJI ZUS I ORZECZNICTWA SĄDOWEGO

Rozdział I
Umowy zlecenia z obcokrajowcami spoza UE | str. 115
1. Wprowadzenie | str. 115
2. Umowy zlecenia z osobami spoza UE | str. 116
3. Umowy zlecenia z obywatelami Ukrainy | str. 121
4. Podsumowanie | str. 123

Rozdział II
Zbieg pozarolniczej działalności gospodarczej w Polsce z umową o pracę w innym państwie UE | str. 127
1. Wprowadzenie | str. 127
2. Zbieg tytułów ubezpieczeń | str. 129
3. Procedura koncyliacyjna | str. 132
4. Podsumowanie | str. 133

Rozdział III
Członek zarządu spółki powołany przez jej właściwy organ a podleganie ubezpieczeniom społecznym | str. 137
1. Wprowadzenie | str. 137
2. Członek zarządu | str. 139
3. Prezes zarządu | str. 142
4. Podsumowanie | str. 144

Rozdział IV
Członkowie rad nadzorczych | str. 145
1. Wprowadzenie | str. 145
2. Koszty przejazdów (dojazdów) na posiedzenia rady nadzorczej | str. 147
3. Koszty dojazdów i noclegu | str. 150
4. Niezaliczanie zwrotu kosztów podróży do przychodu członka rady nadzorczej | str. 152
5. Zwrot kosztów niestanowiących należności z tytułu podróży służbowej | str. 154
6. Wynagrodzenie członka rady nadzorczej zamieszkującego w Malezji | str. 155
7. Podsumowanie | str. 156

Rozdział V
Prokurent i pełnomocnik a obowiązek podlegania ubezpieczeniom społecznym i opłacania składek | str. 159
1. Wprowadzenie | str. 159
2. Prokurent niebędący pracownikiem wnioskodawcy | str. 161
3. Prokurent mający prawo do emerytury | str. 162
4. Prokurent będący jednocześnie pracownikiem wnioskodawcy | str. 163
5. Pełnomocnik niebędący prokurentem | str. 165
6. Podsumowanie | str. 165

Rozdział VI
Osoba współpracująca | str. 167
1. Wprowadzenie | str. 167
2. Umowa zlecenia z małżonkiem a współpraca | str. 168
3. Umowa o pracę z małżonkiem a współpraca | str. 170
4. Umowa zlecenia z małżonkiem bez wynagrodzenia a współpraca | str. 173
5. Umowa o pracę z małżonkiem na część etatu a współpraca | str. 174
6. Zawarcie związku małżeńskiego z pracownikiem a współpraca | str. 175
7. Umowa zlecenia z synem studentem a współpraca | str. 177
8. Umowa o pracę z synem a współpraca | str. 177
9. Podsumowanie | str. 178

Rozdział VII
Przeniesienie majątkowych praw autorskich i wynagrodzenia wynikające z umów licencyjnych | str. 181
1. Wprowadzenie | str. 181
2. Przeniesienie majątkowych praw autorskich | str. 181
3. Wynagrodzenia wynikające z umów licencyjnych | str. 184
4. Podsumowanie | str. 187

Rozdział VIII
Członkowie komisji egzaminacyjnych | str. 189
1. Wprowadzenie | str. 189
2. Realizacja czynności przez członka komisji na podstawie powołania przez właściwy organ | str. 190
3. Umowa cywilnoprawna z powołanym członkiem komisji egzaminacyjnej | str. 192
4. Podsumowanie | str. 193

Rozdział IX
Nagrody jubileuszowe | str. 195
1. Wprowadzenie | str. 195
2. „Klasyczna” nagroda jubileuszowa | str. 197
3. Nagroda jubileuszowa w postaci rzeczowej | str. 200
4. Złożenie przez pracownika świadectwa pracy zwiększającego staż pracy | str. 203
5. Złożenie wniosku o nagrodę jubileuszową z opóźnieniem | str. 205
6. Skutki zmiany regulacji wewnętrznych | str. 206
7. Jednorazowa rekompensata z tytułu likwidacji nagród jubileuszowych | str. 208
8. Rozwiązanie umowy o pracę a jednorazowa rekompensata z tytułu prawa do nagrody jubileuszowej | str. 210
9. Skutki przejęcia pracowników przez innego pracodawcę | str. 212
10. Podsumowanie | str. 212

Rozdział X
Stypendia, staże| str. 215
1. Wprowadzenie | str. 215
2. Stypendia dla uczniów szkół ponadpodstawowych współfinansowane z budżetu UE | str. 216
3. Stypendia dla uczestników studiów trzeciego stopnia z tytułu prac badawczych | str. 218
4. Stypendia jako element planowania kadrowego przez przedsiębiorcę | str. 219
5. Stypendia dla studentów w ramach kursów językowych | str. 221
6. Podsumowanie | str. 222

Rozdział XI
Świadczenia wypłacane pracownikom w związku z rozwiązaniem umowy o pracę | str. 223
1. Wprowadzenie | str. 223
2. Paragraf 2 ust. 1 pkt 2 r.z.u.p.w.s. | str. 223
3. Paragraf 2 ust. 1 pkt 3 r.z.u.p.w.s. | str. 225
4. Podsumowanie | str. 231

Rozdział XII
Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej | str. 233
1. Wprowadzenie | str. 233
2. Ekwiwalent jako odzwierciedlenie rzeczywistych kosztów| str. 235
3. Dodatek (ryczałt) a rzeczywiste koszty | str. 237
4. Wypłacony ekwiwalent a przychód w rozumieniu przepisów podatkowych | str. 240
5. Podsumowanie | str. 241

Rozdział XIII
Karty sportowe | str. 243
1. Wprowadzenie | str. 243
2. Karty MultiSport | str. 243
3. Karty sportowe dla zleceniobiorców | str. 247
4. Forma pieniężna korzyści materialnej a obowiązek oskładkowania przychodu | str. 248
5. Brak właściwej podstawy prawnej | str. 249
6. Brak wyłączenia wartości kart sportowych w części finansowanej przez pracownika | str. 250
7. Podsumowanie | str. 251

Rozdział XIV
Wartość udostępnianych pracownikom miejsc parkingowych | str. 253
1. Wprowadzenie | str. 253
2. Jednolita linia interpretacyjna | str. 254
3. Podsumowanie | str. 256

Literatura | str. 257