Ustawa o ewidencji ludności. Komentarz

/, Nowości, Prawo/Ustawa o ewidencji ludności. Komentarz

Ustawa o ewidencji ludności. Komentarz

159,00  143,00 

Opis

Autor: dr Marcin Kępa, dr hab. Grzegorz Krawiec, dr Agata Nodżak, dr Joanna Podgórska-Rykała
Wydawnictwo: C.H. Beck
Seria: Ustawy w praktyce
Rok wydania: 2020
Oprawa: Miękka
Liczba stron: 268
Waga: 440 g
ISBN: 978-83-8235-169-9

Najbardziej aktualny, praktyczny komentarz do ustawy o ewidencji ludności.

Książka uwzględnia najnowsze zmiany w ustawie wprowadzone ustawą z 7 października 2020 r. o doręczeniach elektronicznych. Nowelizacja ta wprowadziła m.in.:

zmianę formy przekazywania niektórych danych z formy pisemnej na formę, która polega na przekazaniu danych na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem (art. 10 ust. 5 i art. 11 ust. 3 i 4 ustawy o ewidencji ludności);
zmianę w zakresie warunków udostępniania danych z rejestrów PESEL i rejestrów mieszkańców poprzez wskazanie nowych form składania wniosków o udostępnienie – po nowelizacji wniosek o udostępnienie będzie mógł zostać złożony na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem lub w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym (art. 45, 46 i 47 ustawy o ewidencji ludności);
zmianę dotyczącą formy składania wniosku o nadanie numeru PESEL, formy zameldowania na pobyt stały lub czasowy, formy wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego oraz uchylenie przepisów o formie dokumentu elektronicznego (art. 18, 24, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 37 ustawy o ewidencji ludności).
Komentarz odnosi się do aktualnych, obecnie występujących problemów, z jakimi mają do czynienia osoby odpowiedzialne za prowadzenie ewidencji ludności oraz osoby na których ciąży prawny obowiązek ujawnienia danych osobowych dla celów ewidencji ludności.

Komentarz zawiera również cenne informacje i wskazówki dla obywateli, cudzoziemców oraz innych podmiotów (publicznych jak i niepublicznych), którzy na potrzeby realizacji swoich praw i obowiązków będą zainteresowani korzystaniem z odpowiednich rozwiązań przewidzianych w ustawie, np. korzystaniem z prawa dostępu do danych przetwarzanych w rejestrach ewidencji ludności, czy realizacją obowiązku meldunkowego.

Najważniejsze atuty publikacji to:

uwzględnienie najnowszych zmian legislacyjnych, dorobku doktryny, orzecznictwa oraz praktyki administracyjnej,
dokładne omówienie:
zasad i sposobu prowadzenia ewidencji ludności,
zakresu i zasad rejestracji danych podlegających gromadzeniu w rejestrach publicznych,
zasad i trybu nadawania numeru PESEL oraz zasad udostępniania danych z rejestru PESEL oraz z rejestrów mieszkańców,
zasad wykonywania obowiązku meldunkowego przez obywateli polskich i cudzoziemców,
szeroko skomentowane przepisy dotyczące organów rejestrowych (aspekt teoretyczny i praktyczny) i czynności składających się na proces rejestrowy,
powiązanie rozwiązań przewidzianych w ustawie z innymi regulacjami prawnymi prawa krajowego i UE oraz szczegółowe omówienie tych relacji,
omówienie przepisów karnych przewidzianych w prawie ewidencji ludności.
Autorzy, obok komentowania poszczególnych jednostek redakcyjnych ustawy o ewidencji ludności, rozwijają także wątki około ustawowe, zbieżne z poruszanymi w komentarzu zagadnieniami prawnymi.

W książce szczególną uwagę zwrócono na aspekt praktyczny. Dokonana przez autorów wykładnia przepisów ustawy przeprowadzi czytelnika przez instytucję ewidencji ludności, uwydatniając jej elementy ustrojowoprawne, materialnoprawne i prawnoprocesowe. Pomoże zrozumieć typ relacji występujący pomiędzy organami rejestrowymi a obywatelami polskimi i cudzoziemcami na gruncie prawa ewidencji ludności oraz prawa i obowiązki tych podmiotów.