Termomodernizacja – dokumentacja, dofinansowanie, realizacja

/, Nowości, Prawo/Termomodernizacja – dokumentacja, dofinansowanie, realizacja

Termomodernizacja – dokumentacja, dofinansowanie, realizacja

149,00  134,00 

Opis

Autor: Jakub Jędrzejewski, Dagmara Kafar, Joanna Kleina-Galińska, Anna Kujaszewska
Wydawnictwo: C.H. Beck
Seria: Prawo w praktyce
Rok wydania: 2020
Oprawa: Miękka
Liczba stron: 166
Waga: 360 g
ISBN: 978-83-8235-065-4

Praktyczne opracowanie dotyczące zmian w ustawie z 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów.
Publikacja szczegółowo analizuje zmiany obowiązujące od 12 kwietnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 412). Wprowadzone rozwiązania mają na celu m.in. zachęcenie do kompleksowej modernizacji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, rozszerzenie grupy zainteresowanych tego typu inwestycjami, walkę ze smogiem i ubóstwem energetycznym.

Każdy kto sięgnie po prezentowane opracowanie, otrzyma informacje o nowych rozwiązaniach w sposób przejrzysty, tak aby mógł szybko poznać znaczenie i konsekwencje wprowadzonych zmian. Przyjęta nowelizacja przewiduje:

Wprowadzenie dodatkowego instrumentu finansowego wsparcia dla inwestorów dokonujących wraz z przedsięwzięciem termomodernizacyjnym wzmocnienia warstw fakturowych w budynkach wybudowanych w technologii wielkopłytowej.
Zwiększenie wsparcia samorządów gminnych realizujących przedsięwzięcia remontowe, ze szczególnym uwzględnieniem budynków zabytkowych.
Promowanie kompleksowych inwestycji obejmujących obok termomodernizacji również montaż mikroinstalacji odnawialnego źródła energii.
Uproszczenie zasad ubiegania się o premię termomodernizacyjną i umożliwienie wykorzystania w większym stopniu środków własnych inwestorów.
Zwiększenie dostępności premii kompensacyjnej poprzez umożliwienie wypłaty jej w ratach uzależnionych od postępu wykonywanych prac.
Wprowadzenie innych rozwiązań dostosowujących ustawę termomodernizacyjną do zaistniałych uwarunkowań prawnych i ekonomicznych, a przy okazji – eliminujących wątpliwości interpretacyjne przepisów prawnych.
Dzięki tej publikacji Czytelnik dowie się:

Kto może skorzystać z premii termomodernizacyjnej?
Czy samorządy czy ich jednostki organizacyjne mogą aplikować o środki z Funduszu Termomodernizacji i Remontów?
Czy spółdzielnia mieszkaniowa jest podmiotem upoważnionym do wnioskowania o dofinansowanie z Funduszu Termomodernizacji i Remontów?
Jakie dokumenty należy przygotować aby uzyskać dofinasowanie z BGK?
Kto ma prawo do skorzystania z tzw. ulgi termomodernizacyjnej?
Czy premia remontowa dotyczy także JST?
Czy z Funduszu Termomodernizacji i Remontów można uzyskać finansowe wsparcie na wzmocnienie budynków z wielkiej płyty?
Co oznacza dla inwestora uruchomienie mikroinstalacji OZE? Jaka premie go czeka?
Czy na remont w ramach termomodernizacji potrzeba pozwolenia na budowę/remont?
Jakie dokumenty są konieczne przy zgłoszenie inwestycji w ramach termomodernizacji?
Czy przy inwestycji w ramach termomodernizacji wymagany jest projekt budowalny?
W jakich przypadkach niezbędna jest mapa do celów projektowych?
Czy wymagane są audyty przy aplikowaniu o środki z Funduszu Termomodernizacji i Remontów?
W publikacji znajdują się także informacje o kolejnej planowanej nowelizacji, która procedowana jest obecnie w Sejmie.

Projekt tej nowelizacji kładzie szczególny nacisk na intensyfikację działań mających na celu, większą niż dotychczas, poprawę efektywności energetycznej, eliminację smogu oraz eliminację ubóstwa energetycznego. Założeniem nowych rozwiązań jest stworzenie w skali całego kraju jednolitych i uspójnionych danych dotyczących budynków, a zwłaszcza źródeł emisji indywidualnej, które będą stanowić kluczowy element do planowania działań naprawczych. W tym celu ma powstać elektroniczna Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) prowadzona przez ministra właściwego ds. budownictwa (obecnie Minister Rozwoju). Ta spec-ewidencja ma „zaciągnąć” dane z już prowadzonych w formie elektronicznej wykazów (m.in. ewidencji gruntów i budynków) i być sukcesywnie zasilana przez uprawnione osoby. Będą to przede wszystkim przedstawiciele podmiotów dokonujących wszelkich rodzajów kontroli na mocy różnych ustaw (Prawo ochrony środowiska, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, o Inspekcji Ochrony Środowiska, Prawo budowlane, o podatku dochodowym od osób fizycznych, o odnawialnych źródłach energii lub innych przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza, o dodatkach mieszkaniowych, Prawo energetyczne, o pomocy społecznej, w sprawie ochrony przeciwpożarowej itd.). Osobami takimi będą więc od inspektorów nadzoru budowlanego, służb sanitarnych, inspekcji ochrony środowiska, przez podmioty udzielające wszelkiego wsparcia finansowego, pracowników socjalnych, aż po funkcjonariuszy straży miejskiej, a nawet kominiarzy dokonujących corocznych obowiązkowych kontroli. Stworzenie samego systemu informatycznego planowane jest na lata 2020-2023 w oparciu o środki unijne.

Najważniejsze zalety prezentowanej książki, dzięki którym szybciej wykonają Państwo swoje obowiązki i rozwiążą problemy z interpretacją przepisów prawa to:

Aktualny przegląd zmian wraz z analizą ich stosowania;
Opis planowych nowelizacji;
Zestaw praktycznych rozwiązań i przykładów;
Eksperckie wytłumaczenie zawiłości prawnych i niejasności, poparte wieloletnim doświadczeniem autorów w zakresie inwestycji budowlanych;
Dokładne i przejrzyste prezentowanie poszczególnych zagadnień;
Wyróżnienie w treści zagadnień ważnych i nowych.