Stachury i Domagały PATOLOGIA znaczy słowo o chorobie – tom 1

//Stachury i Domagały PATOLOGIA znaczy słowo o chorobie – tom 1

Stachury i Domagały PATOLOGIA znaczy słowo o chorobie – tom 1

179,00  160,00 

Kategoria: Tagi: ,

Opis

Wenancjusz Domagała
Wydanie trzecie, zmienione i poprawione
Oprawa: twarda, 676 str.,
Wymiary: 215 x 305 mm,
Waga: 2.15 kg.
ISBN: 978-83-7676-241-8

W obecnym wydaniu Patologii wprowadzono szereg zmian i uzupełnień związanych z postępem w patomorfologii (patologii) i w naukach medycznych w ciągu ostatnich kilku lat. Wykorzystano najnowsze piśmiennictwo naukowe (do 2016 r. włącznie) dotyczące wyżej wymienionych i innych zagadnień. W rozdz. Nowotwory m.in. szczegółowo omówiono komórki macierzyste nowotworów, biologiczne cechy nowotworów złośliwych i niektóre nowe aspekty ich patogenezy. W osobnym paragrafie omówiono zagadnienia patologii predykcyjnej, celowanej terapii i molekularnej klasyfikacji nowotworów. Przedstawione i omówione zostały najnowsze klasyfikacje nowotworów: klasyfikacje WHO raków płuc (2015), nowotworów serca (2015), chłoniaków (2016), nowotworów tkanek miękkich (2013) oraz klasyfikacja nowotworów i malformacji naczyniowych (ISSVA, 2014). Omówiono nie tylko klasyfikacje mikroskopowe nowotworów, ale również ostatnio sformułowane klasyfikacje molekularne (np. raka jelita grubego czy raka sutka), a także nowe mikroskopowe kryteria diagnostyczne wprowadzone w innych jednostkach chorobowych. W innych rozdziałach m.in. omówiono współczesne poglądy na temat starzenia się komórek i organizmu, a także dodano opis epidemiologii, patomorfologii i objawów klinicznych choroby wirusowej Ebola. Tam, gdzie to potrzebne, dodano informacje na temat markerów immunohistochemicznych i molekularnych istotnych we współczesnej diagnostyce patomorfologicznej (fragmenty tekstu na żółtym tle). W obecnym wydaniu zrezygnowano z rozdziału poświęconego chorobom uwarunkowanym genetycznie, gdyż choroby te oraz zespoły są szczegółowo opisane w specjalistycznych podręcznikach genetyki klinicznej. […]

O przyczynach, objawach (na poziomie morfologicznym, immunohistochemicznym i molekularnym) i klinicznych skutkach choroby traktuje niniejsza monografia. Oddajemy Czytelnikom obecne III wydanie Patologii w nadziei, że pozwoli im zapoznać się ze współczesnym stanem wiedzy dotyczącym patologii (patomorfologii), a studentom medycyny lub nauk pokrewnych dostarczy odpowiedzi na pytania związane z patogenezą, morfologią i kliniką omawianych zmian i jednostek chorobowych.

Nazwy jednostek chorobowych podano w językach polskim i łacińskim. Tam, gdzie to potrzebne – ponieważ nie ma odpowiednika w języku polskim lub nazwa angielska jest często stosowana zarówno w piśmiennictwie medycznym, jak i w codziennej praktyce – również w języku angielskim (poprzedzone skrótem „ang.”).

1. Uszkodzenie i śmierć komórki
2. Procesy adaptacyjne i zwyrodnieniowe
3. Ogólne zaburzenia krążenia
4. Zapalenia
5. Regeneracja tkanek i gojenie ran
6. Immunopatologia
7. Nowotwory
8. Choroby zakaźne i pasożytnicze
9. Patologia środowiskowa i stanu odżywienia
10. Choroby dzieci
11. Choroby naczyń
12. Choroby serca
13. Hematopatologia I
14. Nowotwory tkanek miękkich
15. Nienowotworowe choroby płuc i opłucnej
16. Nowotwory płuc, opłucnej i śródpiersia