Rynki, instrumenty i instytucje finansowe

Rynki, instrumenty i instytucje finansowe

89,00  75,50 

Opis

Autor:
Jan Czekaj
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN
Oprawa: Miękka
Format: 16.5×23.5
Liczba stron: 707
Wydanie: 2
Rok wydania: 2018

Nowe wydanie cieszącego się od lat niesłabnącym zainteresowaniem podręcznika zawierającego kompletny wykład o rynku finansowym – jego mechanizmach, instrumentach, uczestnikach i ich wzajemnych relacjach.
Część pierwsza to syntetyczny obraz rynku finansowego, następnie autorzy przechodzą do przykładów, w ostatnich fragmentach podejmują – sprawiającą studentom największe trudności – problematykę wyceny instrumentów finansowych, od akcji i obligacji do instrumentów pochodnych.
Książka zawiera szczegółowe dane liczbowe dotyczące polskiego rynku finansowego, zarówno w przekroju rynków, instrumentów, jak i instytucji finansowych.
Na końcu każdego z rozdziałów zamieszczono wykaz najważniejszych terminów, pytania kontrolne i zadania.
Przejrzysta struktura i szczegółowy spis treści pozwalają na szybkie wyszukiwanie poszczególnych zagadnień w tekście, a prosty język i klarowność wykładu ułatwiają zrozumienie często bardzo skomplikowanych zagadnień.
Autorzy podręcznika to pracownicy naukowo-dydaktyczni Katedry Rynków Finansowych Akademii Ekonomicznej w Krakowie, której kierownikiem jest prof. dr hab. Jan Czekaj, redaktor naukowy podręcznika. Książkę współtworzą także: Karolina Czekaj, Elżbieta Kubińska, Janusz Raganiewicz, Marcin Czupryna, Andrzej Zyguła, Paweł Oleksy, Michał Grotowski, Anna Kosidłowska, Maciej Bolisęga, Remigiusz Lipiec.
Informacja o autorze/ redaktorze:
prof. dr hab. Jan Czekaj – ekonomista, kierownik Katedry Rynków Finansowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Były wiceminister przekształceń własnościowych oraz były wiceminister finansów i członek Rady Polityki Pieniężnej.
Zespół autorów tworzą: Jan Czekaj, Karolina Czekaj, Elżbieta Kubińska, Janusz Raganiewicz, Marcin Czupryna, Andrzej Zyguła, Paweł Oleksy, Michał Grotowski, Anna Kosidłowska, Maciej Bolisęga, Remigiusz Lipiec.

Wstęp . . . .11
Część I. Ogólna charakterystyka rynków finansowych . . . . 17
1. Istota i funkcje rynków finansowych . . . . 19
1.1. Pojęcie oraz podstawowe rodzaje rynków . . . 21
1.1.1. Pojęcie rynków finansowych . . . . . . .22
1.1.2. Funkcje rynków finansowych . . . . . . . 25
1.2. Regulacja rynków finansowych − rola państwa . . . . . 26
2. Klasyfikacja rynków finansowych . . . . 29
2.1. Rynek pieniężny . . . 32
2.2. Rynek kapitałowy . . .33
2.3. Rynek walutowy . . . .35
2.4. Rynek instrumentów pochodnych . . . 36
2.5. Rynek pierwotny i wtórny . . . . . .38
2.6. Rynek publiczny i rynek prywatny . . 40
2.7. Rynek transakcji natychmiastowych i rynek terminowy . . .41
2.8. Rynek inwestycji tradycyjnych i alternatywnych . . . . . 41
3. Instrumenty finansowe . . .45
3.1. Pojęcie i rodzaje instrumentów finansowych . . .47
3.1.1. Pojęcie i forma papierów wartościowych . . .47
3.1.2. Rodzaje papierów wartościowych . . . .. 48
3.1.3. Emisja papierów wartościowych . . . . 67
3.2. Instrumenty pochodne . . . 69
3.3. Waluty . . . . 74
4. Uczestnicy rynków finansowych . . . 77
4.1. Emitenci . . . . . 80
4.2. Inwestorzy . . . . . 85
4.3. Pośrednicy finansowi . . 88
4.3.1. Banki . . . 89
4.3.2. Zakłady (towarzystwa, firmy) ubezpieczeniowe . . 91
4.3.3. Fundusze inwestycyjne . . . . 94
4.3.4. Fundusze emerytalne . . . 102
4.3.5. Pozostałe instytucje finansowe . . . 105
4.4. Instytucje regulujące i nadzorujące rynek . . . 106
4.5. Instytucje obrotu instrumentami finansowymi . . . 109
4.5.1. Giełda papierów wartościowych i rynek pozagiełdowy (OTC) . .. . . 109
4.5.2. Depozyt papierów wartościowych . .
4.5.3. Domy maklerskie . . . . . . 115
4.5.4. Firmy zarządzające aktywami . . . . . 116
5. Makroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych . . . 119
5.1. Sfera realna gospodarki a rynki finansowe . . . . 121
5.2. Wybrane parametry makroekonomiczne a rynki finansowe . . 126
5.2.1. Stopa procentowa . . . 126
5.2.2. Kurs walutowy . . . . 131
5.2.3. Inflacja . . .. . . 134
5.3. Polityka makroekonomiczna . . . . 136
5.3.1. Polityka fiskalna . . . 139
5.3.2. Polityka pieniężna . . . 145
6. Mikroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych . . . 157
6.1. Mikroekonomiczna teoria wyboru w sytuacji ryzyka . . . . 159
6.2. Wybór międzyokresowy . . .. . . 162
6.3. Teoria gier . . . . . . . 162
6.4. Mikrostruktura rynków finansowych . . . . . 164
6.4.1. Uczestnicy tradingu . . . . . 164
6.4.2. Systemy tradingowe . . . . 165
6.4.3. Rodzaje zleceń giełdowych . . . . . . . . . 169
6.4.4. Inne elementy mikrostruktury rynku . . .. . . 171
6.5. Kształtowanie cen na rynkach finansowych . . . . 174

Część II. Rynki i instrumenty finansowe w Polsce . . . . . . 183
7. Instrumenty finansowe według rodzajów i rynku notowań . . . 185
7.1. Instrumenty finansowe według rodzajów . . . . 187
7.2. Instrumenty finansowe według wybranych rynków notowań . . . . . . . 193
8. Rynek pieniężny i walutowy . . . .. 199
8.1. Rynek bonów skarbowych . . .. 201
8.1.1. Rynek pierwotny . . . . 202
8.1.2. System dealerów skarbowych papierów wartościowych . . . . 210
8.1.3. Rynek wtórny . .. . . 212
8.2. Bony pieniężne . . . 216
8.2.1. Rynek pierwotny . . . . 217
8.2.2. Dealerzy rynku pieniężnego . . . . 219
8.2.3. Rynek wtórny . . . . . 221
8.3. Transakcje o charakterze lokacyjnym . . . .. 222
8.3.1. Niezabezpieczone lokaty międzybankowe . .. . 222
8.3.2. Lokaty zabezpieczone . . . .. 229
8.4. Krótkoterminowe komercyjne papiery dłużne . . . . 236
8.4.1. Krótkoterminowe papiery dłużne banków komercyjnych . . . . 237
8.4.2. Krótkoterminowe papiery dłużne przedsiębiorstw . . . . . . . . 239
8.5. Rynek walutowych transakcji natychmiastowych . . . . 241
9. Rynek kapitałowy . . . . . 247
9.1. Prawne podstawy funkcjonowania rynku kapitałowego . . . 249
9.2. Rynek obligacji . . . . 261
9.2.1. Podstawy prawne emisji obligacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261
9.2.2. Struktura rynku obligacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265
9.2.3. Dług Skarbu Państwa z tytułu obligacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268
9.2.4. Zasady emisji oraz rodzaje obligacji skarbowych . . . . . . . . . 272
9.3. Rynek akcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280
9.3.1. Podstawy prawne działania spółek akcyjnych . . . . . . . . . . . . . 280
9.3.2. Struktura rynku akcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288
10. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293
10.1. Powstanie i rozwój GPW w Warszawie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295
10.2. Organizacja GPW w Warszawie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304
10.3. Kasowe i terminowe transakcje giełdowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313
10.4. System UTP . . .. . . . 316
10.5. Systemy notowań giełdowych . . .. 318
10.6. Rodzaje zleceń . . . . . 338
11. Instrumenty notowane na GPW w Warszawie . . . . 365
11.1. Papiery wartościowe . . .. . 370
11.1.1. Akcje . . . .. . 370
11.1.2. Pozostałe papiery wartościowe . . . 375
11.1.3. Indeksy giełdowe . . . . 378
11.2. Instrumenty pochodne . . . . 388
11.2.1. Kontrakty terminowe . . .. 389
11.2.2. Opcje . . . . . . 406
11.2.3. Warranty . . . . . . . 411
11.3. Produkty strukturyzowane oraz krótka sprzedaż . .. . 412
11.3.1. Produkty strukturyzowane . . . . 412
11.3.2. Krótka sprzedaż . . . . . 417
12. Pozostałe instytucje obrotu instrumentami finansowymi . . 423
12.1. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych i KDPW_CCP . . 425
12.2. BondSpot . .
12.3. Rynek NewConnect . . . 436
12.4. Rynek Catalyst . .. . . . 446
12.4.1. Zasady działania rynku Catalyst . . . . 446
12.4.2. Listy zastawne . . . 454
12.4.3. Obligacje . . . . . 455
12.5. Firmy prowadzące działalność maklerską . . . . . 459
Część III. Instytucje pośrednictwa finansowego w Polsce . . . 467
13. Aktywa finansowe gospodarstw domowych i instytucji finansowych
w Polsce . . . . . 469
14. Sektor bankowy . . . . 477
14.1. Regulacje prawne . .. . 479
14.2. Bank Centralny . . . . . . . . 484
14.2.1. Zasady działania NBP . . . .. . . . . . . 484
14.2.2. Cele i narzędzia polityki pieniężnej . . . . . 486
14.2.3. Zasady polityki kursowej . . . . . . 489
14.2.4. Nadzór bankowy . . . . 493
14.3. Banki komercyjne . . . . . . . . . . 494
14.4. Skonsolidowany bilans sektora bankowego . . . . . 496
14.4.1. Bilans Narodowego Banku Polskiego . . . . . 500
14.4.2. Bilans pozostałych monetarnych instytucji finansowych . . . . 505
15. Fundusze inwestycyjne . . . . . . . 513
15.1. Zasady działania funduszy inwestycyjnych . . .515
15.2. Organy funduszy . . .. . . 519
15.3. Tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze . . . . . 520
15.4. Ograniczenia inwestycyjne funduszy . . .. . 524
15.5. Szczególne konstrukcje i typy funduszy . . . . . . 529
15.6. Rozwój rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce . . . . 533
16. Firmy ubezpieczeniowe . . . . . 541
16.1. Podstawy prawne działalności ubezpieczeniowej . . . . . . 543
16.2. Charakterystyka działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej . . 546
16.3. Warunki i zasady wykonywania działalności ubezpieczeniowej . . . . . 547
16.3.1. Formy zakładów ubezpieczeń . . . . . . . 547
16.3.2. Zasady gospodarki finansowej zakładów ubezpieczeń
i zakładów reasekuracji . . .. 548
16.4. Zakłady ubezpieczeń w latach 2002−2014 . . . . . 551
16.5. Lokaty zakładów ubezpieczeń w latach 2002−2014 . . . . 554
17. Instytucje kapitałowych ubezpieczeń emerytalnych . .. . . 561
17.1. Założenia zreformowanego systemu emerytalnego . . . . 563
17.2. Otwarte fundusze emerytalne . . .. . . 565
17.2.1. Zasady działania . . . . . . 565
17.2.2. Otwarte fundusze emerytalne w latach 2002−2014 . . .. . 571
17.3. Pracownicze programy emerytalne . . . . . . . 575
17.3.1. Zasady działania . . .. . . . 575
17.3.2. Pracownicze programy emerytalne w latach 2002−2014 . . . . 578
17.4. Indywidualne konta emerytalne oraz indywidualne konta
zabezpieczenia emerytalnego . . . . . . 580
17.4.1. Zasady działania . . . 580
17.4.2. Indywidualne konta emerytalne w latach 2004−2014 . . . . . . 582
17.4.3. Indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego w latach 2012−2014 . . . 583
17.4.4. Dobrowolne fundusze emerytalne . . . . . . . 584
18. Pozostałe firmy pośrednictwa finansowego . . . . . 587
18.1. Firmy leasingowe . . . . . . . . . . 589
18.2. Firmy faktoringowe . . . . . . . . . 592
18.3. Firmy zarządzające aktywami . .. . . 595
Część IV. Instrumenty finansowe – wycena . . . . . . . 601
19. Podstawy teorii wyceny . . .. . . . . 603
19.1. Wprowadzenie do teorii wyceny . . . 605
19.2. Wartość pieniądza w czasie . . . 607
19.3. Realna stopa zwrotu . . . 615
19.4. Efektywna roczna stopa procentowa . . .. . 618
19.5. Nadwyżkowa stopa zwrotu . . . 621
19.6. Renta czasowa i wieczysta . . .. . 621
20. Wycena instrumentów udziałowych . . . . . 627
20.1. Ogólny model dyskontowy . . .. . . 629
20.2. Wycena w zależności od polityki dywidendy spółki . . . . 632
20.3. Wycena praw poboru . . . . . 644
21. Wycena instrumentów dłużnych . . . . 649
21.1. Wycena bonów skarbowych . . . . . 651
21.2. Obligacje zerokuponowe . . .. 654
21.3. Wycena obligacji kuponowych . . . . . 655
21.4. Stopa zwrotu w terminie wykupu . . . 659
22. Wycena instrumentów pochodnych . . .. . . . 665
22.1. Wycena kontraktów forward i futures . . . . . 667
22.2. Wycena opcji . . . . 673
22.2.1. Miary elastyczności cen opcji . . . . . . . 682
22.2.2. Wycena opcji z wykorzystaniem drzewa dwumianowego . . . . 685
22.2.3. Model Blacka−Scholesa . .. . 689
22.3. Wycena kontraktów swap . . .. . 692
Indeks . . . . . . 699