PAKIET: Kodeks postępowania karnego. Tom I i II. Komentarz do art. 1 – 682.

/, Nowości, Prawo/PAKIET: Kodeks postępowania karnego. Tom I i II. Komentarz do art. 1 – 682.

PAKIET: Kodeks postępowania karnego. Tom I i II. Komentarz do art. 1 – 682.

449,00  404,00 

Opis

Redakcja: Sędzia dr Dariusz Drajewicz
Autor: dr SSR Sławomir Buczma, dr SSR Piotr Gensikowski, dr SSO Rafał Kierzynka, SSN Wiesław Kozielewicz, dr SSR Grzegorz Krysztofiuk, dr SSR Maciej Nawacki, dr PR Hubert Skwarczyński, SSN dr Konrad Wytrykowski
Wydawnictwo: C.H. Beck
Seria: Duże Komentarze Becka
Data wydania: 23.12.2019
Oprawa: Twarda
Liczba stron: 2000
Waga: 4400 g
ISBN: 978-83-8158-866-9

Komentarz do całego Kodeksu postępowania karnego z udziałem sędziów obejmujący ponad 3500 stron jasnej i praktycznej wykładni przepisów KPK oraz wszechstronnego, aczkolwiek syntetycznego wyjaśnienia problemów wynikających z potrzeb praktyki z szerokim odwołaniem do orzecznictwa SN, sądów apelacyjnych oraz doktryny prawa. Pierwsze wydanie komentarza do KPK uwzględnia zmiany wprowadzone przez największą od lat nowelizacją KPK z 19.7.2019 r. o zmianie Kodeksu postępowania karnego oraz innych ustaw. Zmianie ulega ponad 100 przepisów – szczegółowo zmiany przedstawia Tabela nowelizacyjna – Sprawdź >

W Tomie I (art. 1–424 KPK), ujęto zagadnienia dotyczące m.in.: przepisów wstępnych, sądu, stron, obrońców i pełnomocników procesowych, czynności procesowych i dowodów oraz postępowania przygotowawczego i przed sadem I Instancji.

W Tomie II (art. 425–682 KPK), ujęto zagadnienia dotyczące m.in.: postępowania odwoławczego, postępowania szczególnego, nadzwyczajnych środków zaskarżania, postępowań karnych w sprawach ze stosunków międzynarodowych, kosztów procesu, spraw podlegających orzecznictwu sądów wojskowych.

Publikacja:

zawiera dwustan prawny, tzn. dotychczas obowiązujące przepisy KPK zestawione zostały z przepisami zmienionymi przez w/w ustawę z 19.7.2019 r.
w której sędziowie oraz praktycy – w jasny sposób – wyjaśniają podstawowe problemy związane ze stosowaniem dotychczasowych i nowych przepisów,
wskazuje orzeczenia, które są fundamentalne z punktu widzenia praktyki sędziowskiej,
wskazuje konsekwencje wejścia w życie nowych przepisów z punktu widzenia potrzeb sędziego i pełnomocnika procesowego,
stanowi wyczerpujące omówienie przepisów regulujących postępowanie karne,
stanowi niezbędne narzędzie dla adwokatów i radców prawnych prowadzących sprawy karne będące na różnych etapach postępowania w sądach karnych.
Zmiany wynikające z Reformy KPK 2019 obejmują następujące płaszczyzny:

rezygnacja ze zbędnych formalizmów procesowych i przyspieszenie postępowania (na różnych jego etapach) poprzez: selekcję świadków do przesłuchania, wykorzystanie danych osobowych w postaci numeru telefonu, numeru telefaksu oraz adresu poczty elektronicznej, uznanie dokumentów i protokołów za ujawnione bez odczytywania, możliwość odstąpienia od ogłaszania orzeczenia na posiedzeniu jawnym, jeżeli na ogłoszeniu nikt się nie zjawił; wprowadzenie ujednoliconych formularzy uzasadnień wyroków;
przeciwdziałanie obstrukcji procesowej poprzez: możliwość przeprowadzenia dowodu pod nieobecność oskarżonego, brak możliwości ponownego złożenie wniosku o przeprowadzenie dowodu opartego na tych samych okolicznościach faktycznych, wprowadzenie jednolitego mechanizmu rozstrzygania sporów o właściwość pomiędzy sądami różnego rzędu;
wprowadzanie ułatwień związanych z udziałem w postępowaniu dla jego uczestników – w tym wzmocnienie pozycji pokrzywdzonego poprzez: wydłużenie czasu na podjęcie decyzji o cofnięciu wniosku o ściganie i wprowadzenie procedury subsydiarnego akt oskarżenia;
postępowanie odwoławcze poprzez modyfikację przesłanek dotyczących m.in.: oddalenia wniosku dowodowego przez sąd odwoławczy, doprecyzowania zasad i trybu zaskarżania uzasadnień wyroków, ograniczenia zakresu środka odwoławczego w kwestii nieprzeprowadzenia dowodu z urzędu, ograniczenia zakresu zakazu ne peius;
nadzwyczajne środki zaskarżenia poprzez dopuszczenie możliwości sporządzenia i podpisania kasacji przez adwokata albo radcę prawnego, niebędącego obrońcą lub pełnomocnikiem;
postępowanie po uprawomocnieniu się orzeczenia poprzez: uznanie skargi nadzwyczajnej za podstawę ubiegania się o odszkodowanie w przypadku niesłusznego skazania, uzupełnienie katalogu uczestników postępowania odszkodowawczego o organ reprezentujący Skarb Państwa,
szersze zabezpieczenie interesu społecznego poprzez ustawowe wskazanie oskarżyciela jako podmiotu zobowiązanego do uzyskania wniosku o ściganie, rozszerzenie nałożonego na prokuratora (w postępowaniu przygotowawczym) lub sąd (w postępowaniu jurysdykcyjnym) obowiązku sygnalizacji o ukończeniu postępowania toczącego się z urzędu przeciwko osobom będącym członkami samorządu zawodowego w sprawie o czyn związany z wykonywaniem ich obowiązków zawodowych.
Komentarz opracowany został przez Autorów-praktyków, posiadających ugruntowany dorobek naukowy. Są wśród nich m.in. sędziowie orzekający w SN, SA oraz sądach pierwszej instancji w wielowymiarowej tematycznie aglomeracji warszawskiej. Wśród twórców Komentarza znajdziemy także przedstawicieli prokuratury i adwokatury. Taki skład autorski gwarantuje wysoki poziom merytoryczny i dużą przydatność praktyczną publikacji.

Komentarz adresowany jest w szczególności do praktyków – sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, funkcjonariuszy organów ścigania oraz do środowiska akademickiego i wszystkich tych, którzy zajmują się postępowaniem karnym zawodowo, jak też i tych, którzy przygotowują się do wykonywania zawodu prawniczego.