Ocena projektów Koncepcje i metody

Ocena projektów Koncepcje i metody

50,00  35,00 

Opis

Autor: red. Michał Trocki, Mateusz Juchniewicz,
ISBN: 978-83-7378-879-4
Wydanie: 1
Rok wydania: 2013
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 267
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza SGH

Wstęp

Jednym z warunków skutecznego zarządzania jest ocena podejmowanych przedsięwzięć. Proces oceny ma szczególne znaczenie w zarządzaniu projektami, ponieważ projekty w coraz większym stopniu stają się podstawowym narzędziem funkcjonowania organizacji, zarówno na poziomie strategicznym, jak i operacyjnym.

Efektywny i spójny system oceny poprawia efektywność wykorzystania zasobów w organizacji i zmniejsza ryzyko realizacji niewłaściwych z punktu widzenia organizacji przedsięwzięć. Niestety, teoria i praktyka zarządzania nie dostarczają jednoznacznych rozwiązań w tym obszarze, co jest źródłem licznych problemów praktycznych i teoretycznych. W obliczu rosnącej roli projektów w działalności gospodarczej zainteresowanie zagadnieniami ich oceny rośnie, zarówno ze strony przedstawicieli praktyki gospodarczej, administracji publicznej, jak i organizacji niekomercyjnych.

Biorąc powyższe pod uwagę, zespół Katedry Zarządzania Projektami Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie podjął w 2012 r. badania problematyki ocen projektów:

Badania statutowe 04/S/0036/12 Kolegium Zarządzania i Finansów SGH pt. Opracowanie kompleksowego systemu oceny projektów kierowane przez prof. dr. hab. Michała Trockiego i wykonane przez zespół w składzie: dr Emil Bukłaha, dr Bartosz Grucza, dr Mateusz Juchniewicz, dr hab. Waldemar Rogowski, prof. dr hab. Michał Trocki.
Badania naukowe służące rozwojowi młodych naukowców 04/BMN/23/12 Kolegium Zarządzania i Finansów SGH pt. Analiza systemów oceny projektów kierowane przez dr. Mateusza Juchniewicza i wykonane przez zespół w składzie: mgr Paweł Krasuski i dr Mateusz Juchniewicz.
Badania naukowe służące rozwojowi uczestników studiów doktoranckich 04/BMN/33/12 Kolegium Zarządzania i Finansów SGH pt. Analiza porównawcza metodyk zarządzania projektami w organizacjach dostarczających pomoc krajom rozwijającym się wykonane przez mgr Witalija Metelskiego.
Celem badań, których wyniki stanowią treść niniejszej publikacji, była analiza i krytyczna ocena koncepcji, rozwiązań i doświadczeń z zakresu oceny projektów prowadząca do stworzenia całościowej i spójnej koncepcji oceny projektów.

Badania rozpoczęto od przeglądu najważniejszych koncepcji oceny pochodzących z różnych dziedzin zarządzania oraz z najważniejszych standardów i metodyk zarządzania projektami, dokonując ich opisu oraz analizy i krytycznej oceny. Przeprowadzone badania wykazały, że analizowane koncepcje zawierają wartościowe elementy systemu oceny projektów, ale nie są spójne zewnętrznie, tzn. w stosunku do innych koncepcji, a w wielu przypadkach nie wykazują także spójności wewnętrznej.

W oparciu o zgromadzoną wiedzę opracowano propozycję kompleksowego modelu oceny projektów porządkującego zagadnienia związane z oceną projektów zarówno w wymiarze merytorycznym, metodycznym, jak i terminologicznym. W ślad za tym dokonano przeglądu koncepcji, metod i technik oceny, zarówno kompleksowych, jak i wycinkowych.

Autorami niniejszej publikacji są pracownicy Katedry Zarządzania Projektami Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie: prof. dr hab. Michał Trocki, dr Emil Bukłaha, dr Bartosz Grucza, dr Mateusz Juchniewicz oraz doktorant Kolegium Zarządzania i Finansów SGH mgr Witalij Metelski, a także dr hab. Waldemar Rogowski pracownik Instytutu Finansów Korporacji i Inwestycji w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH. Autorzy mają nadzieję, że zaprezentowane w niej wyniki badań okażą się wartościowe zarówno dla przedstawicieli nauki, jak i praktyki gospodarczej.