Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa przez analityka bankowego

/, bankowość i prawo bankowe, rynek pieniężny i kapitałowy/Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa przez analityka bankowego

Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa przez analityka bankowego

41,00  25,00 

Opis

Zaleska Małgorzata Oficyna Wydawnicza SGH 2012 wyd.2 poprawione i rozszerzone

Zdaniem recenzenta opracowanie ma bogatą zawartość poznawczą i
aplikacyjną, fragmenty dotyczące systemów wczesnego ostrzegania zaś mają
charakter nowatorski. Książka może być wykorzystana przez praktyków
bankowych oraz powinna być zalecana dla studentów kierunków
ekonomicznych. Autorka dokonała szczegółowego przeglądu literatury i
wniosła znaczący wkład do problematyki oceny sytuacji finansowej
przedsiębiorstwa.

z recenzji prof. Mariana Żukowskiego (KUL)

Spis treści

Rozdział 1. Rachunkowość podstawowym źródłem informacji w analizie ekonomiczno-finansowej

1.1. Wprowadzenie do analizy ekonomiczno-finansowej

1.2. Istota rachunkowości

1.3. Funkcje rachunkowości

1.4. Zakres rachunkowości

1.5. Podstawowe zasady rachunkowości

1.5.1. Istota zasad rachunkowości

1.5.2. Zasada memoriałowa

1.5.3. Zasada współmierności przychodów i kosztów

1.5.4. Zasada ostrożności

1.5.5. Zasada ciągłości

1.5.6. Zasada kontynuacji działania

1.5.7. Zasada prawidłowości i rzetelnego obrazu

 

Rozdział 2. Sprawozdania finansowe przedsiębiorstwa

2.1. Bilans

2.1.1. Aktywa

2.1.1.1. Aktywa trwałe i obrotowe

2.1.1.2. Inwestycje

2.1.1.3. Wartości niematerialne i prawne

2.1.1.3.1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

2.1.1.3.2. Wartość firmy (dodatnia)

2.1.1.4. Środki trwałe

2.1.1.5. Aktywa finansowe

2.1.1.5.1. Aktywa pieniężne

2.1.1.5.2. Instrumenty kapitałowe

2.1.1.5.3. Instrumenty finansowe

2.1.1.6. Należności

2.1.1.7. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów

2.1.1.7.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

2.1.2. Pasywa

2.1.2.1. Kapitały/fundusze własne

2.1.2.2. Rezerwy

2.1.2.2.1. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne

2.1.2.2.2. Rezerwa restrukturyzacyjna

2.1.2.2.3. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

2.1.2.3. Zobowiązania

2.1.2.4. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów

2.2. Rachunek zysków i strat

2.3. Informacja dodatkowa

2.4. Zestawienie zmian w kapitale/funduszu własnym

2.5. Badanie i ogłaszanie sprawozdań finansowych

 

Rozdział 3. Wstępna analiza sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa

3.1. Analiza pionowa i pozioma

3.2. Określenie źródeł finansowania aktywów (majątku)

3.3. Badanie struktury kapitałowo-majątkowej

3.4. Wycena bilansowa

 

Rozdział 4. Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa na podstawie analizy wskaźnikowej

4.1. Wskaźniki płynności

4.1.1. Wskaźnik płynności bieżącej

4.1.2. Wskaźnik płynności szybkiej

4.1.3. Wskaźnik płynności gotówkowej

4.2. Wskaźniki aktywności

4.2.1. Kapitał obrotowy netto w dniach obrotu

4.2.2. Wskaźnik rotacji należności

4.2.3. Wskaźnik cyklu należności

4.2.4. Inne wskaźniki oceny należności

4.2.5. Inkasowanie należności a upusty cenowe i koszt kredytu kupieckiego

4.2.6. Wskaźnik rotacji zapasów

4.2.7. Wskaźnik cyklu zapasów

4.2.8. Wskaźnik cyklu zobowiązań (krótkoterminowych)

4.2.9. Inne wskaźniki oceny zobowiązań

4.2.10. Cykl środków pieniężnych

4.3. Wskaźniki zadłużenia

4.3.1. Wskaźniki struktury bilansu

4.3.1.1.Wskaźnik ogólnego zadłużenia

4.3.1.2.Wskaźnik pokrycia aktywów kapitałami/funduszami własnymi

4.3.1.3. Wskaźnik długu (zadłużenia długoterminowego)

4.3.1.4. Wskaźnik zadłużenia kapitałów/funduszy własnych

4.3.2. Wskaźniki możliwości obsługi długu

4.3.2.1.Wskaźnik pokrycia obsługi długu z wyniku finansowego netto

4.3.2.2.Wskaźnik pokrycia obsługi długu z EBIT-u

4.3.2.3.Wskaźnik pokrycia obsługi długu z nadwyżki finansowej netto

4.4. Wskaźniki efektywności

4.4.1. Wskaźnik pokrycia straty z lat ubiegłych zyskiem bieżącym

4.4.2. Wskaźnik pokrycia straty kapitałami/ funduszami własnymi

4.4.3. Wskaźnik operacyjności (poziomu kosztów)

4.4.4. Wskaźnik rentowności sprzedaży – ROS (return on sale)

4.4.5. Wskaźnik rentowności aktywów – ROA (return on assets)

4.4.6. Wskaźnik rentowności kapitałów/funduszy własnych – ROE (return on equity)

4.4.7. Dekompozycja wskaźników rentowności

4.5. Wskaźniki oceny rynkowej wartości akcji i kapitału

4.5.1. Wskaźnik zysk na jedną akcję – EPS (earning per share)

4.5.2. Wartość księgowa akcji – BVS (book value per share)

4.5.3. Stopa zyskowności akcji

4.5.4. Wskaźnik stopy dywidendy

4.5.5. Wskaźnik stopy wypłat dywidendy

 

Rozdział 5. Kreacja wartości w przedsiębiorstwie

5.1. Rynkowa wartość dodana

5.2. Ekonomiczna wartość dodana

5.3. Ekonomiczna wartość dodana na tle innych metod

 

Rozdział 6. Analiza rachunku przepływów ?funduszy” przedsiębiorstwa

6.1. Rachunek przepływów kapitału obrotowego netto

6.1.1. Zasady konstrukcji rachunku przepływów kapitału obrotowego netto

6.1.2. Analiza rachunku przepływów kapitału obrotowego netto

6.2. Rachunek przepływów pieniężnych

6.2.1. Zasady konstrukcji rachunku przepływów pieniężnych

6.2.2. Analiza rachunku przepływów pieniężnych

 

Rozdział 7. Systemy wczesnego ostrzegania w identyfikacji ryzyka upadłości przedsiębiorstwa

7.1. Istota systemów wczesnego ostrzegania

7.2. Przedmiotowy zakres zastosowania systemów wczesnego ostrzegania

7.3. Podstawowe założenia do konstrukcji systemu wczesnego ostrzegania

7.4. Typologia systemów wczesnego ostrzegania

7.5. Fazy budowy funkcji dyskryminacyjnej

7.6. Oznaki pogarszającej się sytuacji ekonomiczno-finansowej
przedsiębiorstwa, płynące ze sprawozdań finansowych i danych
pozafinansowych

7.7. Przykładowe systemy wczesnego ostrzegania

7.7.1. Przykładowe, jednowymiarowe systemy wczesnego ostrzegania

7.7.1.1. System wczesnego ostrzegania P.J. Fitz Patricka

7.7.1.2. System wczesnego ostrzegania C.L. Merwina

7.7.1.3. System wczesnego ostrzegania W.H. Beavera

7.7.1.4. System wczesnego ostrzegania P. Weibela

7.7.2. Przykładowe, wielowymiarowe systemy wczesnego ostrzegania

7.7.2.1. System wczesnego ostrzegania E.I. Altmana

7.7.2.2. System wczesnego ostrzegania G. Weinricha

7.7.2.3. System wczesnego ostrzegania G.L.V. Springate’a

7.7.2.4. System wczesnego ostrzegania J. Fulmera

7.7.2.5. System wczesnego ostrzegania J. Legaulta

7.7.2.6. System wczesnego ostrzegania J. Beatge’a

7.7.2.7. System wczesnego ostrzegania J. Ko

7.7.2.8. System wczesnego ostrzegania H. Koha i L. Killougha

7.7.2.9. Systemy wczesnego ostrzegania dla polskiej gospodarki

7.7.2.9. 1. System wczesnego ostrzegania J. Gajdki i D. Stoda

7.7.2.9 2. System wczesnego ostrzegania A. Hołdy

7.7.2.10. Przykładowe systemy wczesnego ostrzegania, w których funkcja dyskryminacyjna szacowana jest odrębnie dla każdego roku

7.7.2.10.1. System wczesnego ostrzegania K. Beermanna

7.7.2.10.2. System wczesnego ostrzegania R. van Frederikslusta

7.7.2.10.3. System wczesnego ostrzegania G. Gebhardta

7.7.2.10.4. System wczesnego ostrzegania E. Bleiera

7.7.2.10.5. System wczesnego ostrzegania J. Baetgea, M. Hussa, H. Niehausa

7.7.3. Inne systemy wczesnego ostrzegania

7.8. Zalety i wady systemów wczesnego ostrzegania

 

Rozdział 8. Ocena przedsiębiorstwa w oparciu o czynniki niemierzalne

8.1. Czynnik ludzki w procesie oceny przedsiębiorstwa

8.2. Pozycja konkurencyjna przedsiębiorstwa

8.3. Kanały dystrybucji produktów i usług przez przedsiębiorstwo

8.4. System komunikacji w przedsiębiorstwie

8.5. Podsumowujący zestaw danych niemierzalnych do oceny standingu przedsiębiorstwa

 

Bibliografia

 

Spis schematów i tabel

 pozycja dostępna