Einführung in die Literaturwissenschaft: Ein Handbuch für Germanistikstudenten

//Einführung in die Literaturwissenschaft: Ein Handbuch für Germanistikstudenten

Einführung in die Literaturwissenschaft: Ein Handbuch für Germanistikstudenten

28,00 

Kategoria: Tag:

Opis

Ewa Turkowska
ss. 288,
format 157×229 mm,
oprawa miękka,
Dresden – Wrocław 2011

ISBN 978-83-62571-08-6 / ISBN 978-3-86276-020-6

Das Studienbuch führt in die Grundfragen der Literaturwissenschaft ein, die sowohl für die literarische Kommunikation im Literaturlehrgang als auch für die Arbeit mit literarischen Texten im Deutschunterricht von Bedeutung sind. Es richtet sich nach den Anforderungen der modernen Bachelor- und Magisterstudiengänge. Das Themenspektrum reicht von der antiken Rhetorik über die Gattungslehre bis hin zu den Gender Studies. Das Wissen ist übersichtlich strukturiert. Die jedes Kapitel abschließenden Übungen fördern das Verständnis und erleichtern das Behalten des Stoffes. Ihre originelle didaktische Konzeption ist ein zusätzlicher Vorteil des …

Prezentowana pozycja wypełnia lukę na rynku wydawniczym w Polsce, na którym – w przeciwieństwie do rynku niemieckiego, gdzie dostępnych jest kilkanaście popularnych podręczników do literaturoznawstwa – zauważa się dotkliwy brak opracowań tego tematu, przystępnych dla studentów zarówno pod względem sposobu prezentacji materiału, jak i ceny. Autorka podjęła w nim próbę połączenia dwóch tradycji badawczych: rodzimej, polskiej oraz niemieckiej.

Wiadomości zawarte w pierwszej części książki stanowią niezbędne zaplecze teoretyczne dla nauczania historii literatury oraz analizy i interpretacji tekstów literackich. Oprócz wstępnych wyjaśnień, czym zajmuje się literaturoznawstwo i czym jest literatura (rozdz. 1 i 2), część ta zawiera podstawowe zagadnienia teorii dzieła literackiego: kryteria podziału na rodzaje literackie (rozdz. 3), charakterystykę poszczególnych rodzajów literackich: epiki, dramatu i liryki (rozdz. 4, 5, 6) oraz wiadomości z wersologii i retoryki, będące podstawą analizy wiersza (rozdz. 6.6. i 7). Podstawy teorii dzieła literackiego uzupełnione są o teorię procesu historycznoliterackiego: podział na okresy, prądy literackie i zasady periodyzacji historii literatury (rozdz. 8).

Druga część książki poświęcona jest nowszemu rozwojowi literaturoznawstwa. W rozdz. 9 przedstawiono kierunki badań literackich w XX wieku jako tło, konieczne do zrozumienia problematyki współczesnych teorii literatury: dekonstrukcjonizmu (rozdz. 12), estetyki recepcji (rozdz. 13) i Gender Studies (rozdz. 14). W każdym z tych rozdziałów omówiono również możliwości wykorzystania teoretycznych osiągnięć danej szkoły badawczej w dydaktyce literatury. W osobnym rozdziale (10) przedstawiono problem interpretacji dzieła literackiego w ujęciu różnych teorii literatury i w dydaktyce literatury. Rozdział o hermeneutyce (11) łączy perspektywę historyczną i współczesną, przedstawiając hermeneutykę zarówno jako naukę o rozumieniu tekstu, jak i współczesną filozofię.

Każdy rozdział zakończony jest ćwiczeniami, umożliwiającymi utrwalenie wiadomości zawartych w tekście, a w rozdz. 4-6 – samodzielną analizę tekstu literackiego. Rodzaj zastosowanych ćwiczeń pozwala na wykorzystanie tekstu podręcznika w celu rozwijania sprawności czytania ze zrozumieniem. Ćwiczenia do rozdziałów 10-14, traktujących o nowych teoriach literaturoznawstwa, charakteryzują się nowatorskim podejściem dydaktycznym, opartym na zniesieniu podziału na dyskurs teoretyczny i literacki i łączą wiedzę z teorii i historii literatury z wypowiedzią (quasi)literacką.